Reference: 311/2010

Judgement Details


Date
14/02/2013
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
MALLIA MICHAEL
Parties
IL-PULIZIJA vs ZAMMIT NAZZARENO
ECLI
ECLI:MT:AKI:2013:79333
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
APPELL
Summary
Minkejja it-taghlim car u kostanti dwar ir-rekwiziti ghal validita ta' rikors ta' appell kriminali il-Qorti kellha ripensament u deherilha illi d-dritt ghall-appellant li jkollu l-possibilta tad-doppju ezami huwa wisq importanti u ma jistax jigi stultifikat sempliciment ‘il ghaliex fir-rikors ta' l-appell ikun uza kelma flok ohra. U fil-kawza Il-Pulizija vs Joseph Galea tas-17 ta' Settembru, 2012qalet: “.... Dan id-dritt huwa importanti wisq ghall-appellant sabiex jigi mitluf sempliciment minhabba poor drafting tar-rikors ta' l-appell.” Pero' minn qari akkurat ta' dan ir-rikors ta' l-appell specjalment fit-talba konkuzjonali, il-Qorti sabet illi dan ir-rikors kien imur lil hinn minn “poor drafting”. Kien hemm element konfuzjonali fil-hsieb tat-talba b'tali mod illi l-Qorti ma kellhiexil-possibilita issalvah lanqas jekk iggebbed l-immaginazzjoni fl-impossibbli. Ir-rekwiziti kollha ta' l-Artiklu 419 (1) tal-Kodici Kriminali gew imwarba bhal li kieku dan l-Artiklu ma jezistix u bil-buona volonta kollha il-Qorti ma ratx kif tista ssalva dan ir-rikors. Illi ghalhekk dan ir-rikors tal-appell gie dikjarat null.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info