Reference: 144/2012

Judgement Details


Date
24/01/2013
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
MALLIA MICHAEL
Parties
IL-PULIZIJA vs GAUCI CHRISTOPHER
ECLI
ECLI:MT:AKI:2013:78849
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
IMPOSSIBILITA
Summary
Filwaqt illi l-Qorti tirrikonoxxi illi d-difiza ta' mpossibilta hija rikonoxxuta fis-sistema guridika taghna, bhala regola generali din id-difiza tista tigi mqajma biss jekk dak li jkun ma jkunx poggaruhu volontarjament fl-impossibilta fizika illi jottempra ruhu mal-Ligi. Kwindi jekk is-sitwazzjoni tkun ta' “self inflected impossibility” din id-difiza ma tistax treggi. F'din il-kawza rrizulta illi kumpanija marret fil-likwidazzjoni fl-1 ta' Novembru, 2001 fuq ordni tal-Qorti u l-avukat AndrewBorg Cardona gie mahtur Strarcarju fit-12 ta' Lulju, 2002. Minn din l-ahhar data l-appellant kienimnehhi kompletament mill-awtorita tieghu bhala direttur u ma setax aktar jaghmel atti li jorbtu jewihollu s-socjeta. Konsegwentement mit-12 ta' Lulju, 2002 l-appellant kien fl-impossibilta illi jaqdi d-doveri tieghu versu l-Kummissarju tat-Taxxi Interni u ihallas t-taxxa dovuta. La l-appellant irnexxielu jqajjem b'success id-difiza ta' mpossibilta, l-preskrizzjoni bdiet tghaddi favur tieghu, f'dan il-kaz mit-12 ta' Lulju, 2002. Illi ghalhekk d-Dipartiment tat-Taxxi Interni kellu terminu ta'sentejn sabiex ifittex lill-appellant ghal dawk is-snin illu huwa naqas illi jottempra ruhu mal-Ligi (Artiklu 688 (e) tal-Kap. 9 tal-Ligijiet ta' Malta), izda d-Dipartiment ma ghamel xejn u ddeciedaili johrog ic-citazzjoni fil-25 ta' Marzu, 2011 f'liema zmien it-terminu preskrittiv sabiex tigi istitwita din l-azzjoni kien skada.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info