Reference: 16/2003/1

Judgement Details


Date
30/12/2003
Court
CIVIL FIRST HALL (CONSTITUTIONAL JURISDICTION)
Judiciary
MICALLEF JOSEPH R.
Parties
IL-PULIZIJA vs ZAMMIT ANTHONY ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Summary
L-artikolu 39(9) tal-Kostituzzjoni jipprovdi dwar id-dritt li l-ebda persuna li tkun ghaddiet minn procediment quddiem Qorti kompetenti dwar reat kriminali (sew jekk tkun inhelset mill-akkuza u sew jekk tkun instabet hatja) ma tista' terga' titressaq mixlija fi proceduri ohrajn dwar dak ir-reat jewxi reat iehor li ghalih setghet instabet hatja fl-ewwel procediment, ghajr fuq ordni ta' Qorti oghlamoghti matul il-kors ta' appell jew procedura ta' revizjoni tal-ewwel process. L-istess artikolujrid ukoll li hadd ma jitressaq mixli dwar reat kriminali li tieghu dik il-persuna tkun diga' nghatat mahfra. Tali principju jsib ix-xbieha tieghu ukoll fil-Kodici Kriminali, fil-kaz fejn persuna mixlija tinheles mill-akkuzi mressqin kontriha.

L-imsemmi sub-artikolu (9), jaghmel parti minn dak l-artikolu tal-Kostituzzjoni li jhares id-dritt ghal smigh xieraq gheluq zmien ragonevoli minn qorti indipendenti u imparzjali mwaqqfa b'ligi moghti lil kull persuna akkuzata b'reat.

Huwa wkoll stabilit li l-principju tan-ne bis in idem imhares fl-artikolu 39(9) tal-Kostituzzjoni jimplikali persuna li tkun ghaddiet minn process dwar reat, m'ghandha qatt terga' tghaddi minn process iehordwar tali reat jew dwar reati ohra li setghet tinstab hatja dwarhom f'dak l-ewwel process.

Fi kliem il-ligi, l-imsemmija dispozizzjoni ma tolqot 'l-ebda ligi li taghti s-setgha lil xi Qorti litisma' proceduri kontra membru ta' korp dixxiplinat ghal reat kriminali li dwaru dak il-membru (kemm jekk instab hati kif ukoll jekk inheles mix-xilja) jkun diga' ghadda minn proceduri dixxiplinari ta' dak il-korp. Izda, fil-kaz li l-Qorti ssib htija ta' membru bhal dak, ghandha tiehu qies ta' kull piena moghtija lill-membru taht il-proceduri dixxiplinari tal-korp.

L-artikolu 47(1) tal-Kostituzzjoni jfisser "korp dixxiplinari" bhala korp navali, militari jew tal-ajru tal-Gvern ta' Malta, il-Korp tal-Pulizija, kull korp iehor ta' pulizija mwaqqaf b'ligi f'Malta u s-servizz tal-habs ta'Malta. Bil-frazi "Qorti", l-istess artikolu jifhem Qorti f'Malta li ma tkunx imwaqqfa bi jew skondxi ligi dixxiplinarja. Filwaqt li "ligi dixxiplinarja" tghodd ghal ligi li tirregola d-dixxiplinata' korp dixxiplinat u ta' persuni li jkunu qed jiskontaw kundanni ta' habs. Fl-ahharnett, dwar korp dixxiplinat "membru" tfisser kull persuna li, skond il-ligi dixxiplinari ta' tali korp, tkun suggetta ghal dik id-dixxiplina.

Ghalkemm id-dispozizzjonijiet tal-artikolu 39(9) jixxiebhu ma' dawk tal-artikolu 4 tar-Raba' Protokoll tal-Konvenzjoni f'dak li huwa l-qofol tal-principju mahsub, bl-ebda mod ma jista' jsir tqabbil taghhom fuq il-livell ta' applikazzjoni jew tifsir. Ghalhekk, meta wiehed iqis il-principju tan-ne bis in idem ghall-finijiet ta' jeddijiet fondamentali tal-bniedem,wiehed irid izomm sewwa quddiem ghajnejh id-differenza bejn il-livell kostituzzjonali u dak konvenzjonali.

Dan is-sub-artikolu fil-Kostituzzjoni jaghti harsien usa' lill-persuna mixlija minn dak moghti mill-artikolu 527 tal-Kodici Kriminali, sewwasew ghaliex jgholli l-eccezzjoni tan-ne bisin idem ghal-livell ta' garanzija kostituzzjonali bil-konsegwenza li persuna li jkollha dan il-jeddmhedded jew attwalment miksur quddiem qorti kriminali ghandha l-jedd tirrikorri ghall-protezzjoni quddiem qorti ta' xejra kostituzzjonali. Izda dak l-artikolu huwa mliggem b'eccezzjoni li ma tinsabxfid-dispozizzjoni korrispondenti tal-Konvenzjoni.

Il-fatt li l-proceduri dixxiplinari ta' qabel quddiem tribunal li mhuwiex "Qorti" ghall-finijiet tal-Kostituzzjoni kienu jitqiesu bhala proceduri ta' ghamla kriminali ma jfixklu xejn it-tmexxija 'l quddiem ta' proceduri ohrajn quddiem Qorti kompetenti f'Malta. Dan ghaliex dik il-Qorti ghandha l-ewwel twettaq hidmietha kif imiss fil-ligi u mbaghad, jekk tasal ghall-fehma li kien hemm htija, tqis il-piena li setghet giet moghtija fil-proceduri ta' qabel meta tigi biex taghti l-piena skond is-sejbien tal-htija min-naha taghha.

Minbarra dan, l-istharrig tal-allegazzjoni imqanqla minn parti mixlija b'reat li dik il-procedura hija ripetizzjoni ta' procedura bhalha li diga' kienet ittiehdet kontriha ghall-istess reat ghandu jsir mill-Qorti li quddiemha titqanqal l-imsemmija eccezzjoni. Sakemm dan isir u l-fatt li dan isir, huwa meqjus bhala stadju procedurali li jzomm milli jsehh ksur tal-artikolu 39(9) tal-Kostituzzjoni. Danjinghad ghaliex biex ikun hemm ksur tad-dispozizzjoni tal-Kostituzzjoni, l-Qorti trid tkun injorat il-piena jew sanzjoni li l-persuna tkun diga' nghatat minn u taht il-proceduri dixxiplinari li kienusaru qabel, meta tigi biex tapplika piena hi ghas-sejbien ta' htija.

Din l-interpretazzjoni tat-test Kostituzzjonali tinjora ghal kollox il-fatt wahdu ta' procedura ripetuta fil-konfront tal-istess ghamil li persuna tkun wettqet. Fi kliem iehor, jista' jaghti l-kaz li persuna titressaq l-ewwel taht procedura dixxiplinari u tinheles, u terga' titressaq taht procedura quddiem Qorti dwar reat ghall-istess ghamil u tinheles ukoll. F'dan il-kaz, huwa minnu li ma tkunx batiet piena, imma hadd ma jista' jichad li hija tkun ghaddiet minn zewg proceduri ghall-istess fatt u mill-ansjeta' u t-tigrib kollu li dawn igibu maghhom. Jidher, izda, li l-eccezzjoni misjuba fil-proviso tal-artikolu 39(9) ma tqisx dan il-pregudizzju bhala ta' xkiel ghat-tehid ta' proceduri ohrajn ta' ghamla kriminali quddiem Qorti bla ma jkun hemm ksur tal-istess sub-artikolu. Biex ikun hemm ksur tad-dispozizzjoni relattiva tal-Kostituzzjoni irid jirrizulta li l-ewwel proceduri kienu ttiehdu minn "Qorti" kif imfissra fl-istess Kostituzzjoni.

Meta wiehed iqis kif inhu mibni l-imsemmi artikolu tal-Kostituzzjoni, u b'mod partikolari meta wiehed iqis sewwa l-parametri stretti tat-tifsiriet tal-kliemuzat u kif ukoll l-eskluzjoni misjuba fil-proviso tal-istess artikolu, il-Qorti tasal ghall-fehma lima jistax jinghad li t-tehid fil-konfront tal-akkuzati ta' proceduri quddiem il-Qorti tal-Magistrati bhala Qorti ta' Gudikatura Kriminali dwar eghmejjel li dwarhom l-istess akkuzati kienu diga' ghaddew minn proceduri dixxiplinari interni mill-awtoritajiet tal-Habs taht ir-Regolamenti fis-sehh, jikkostitwixxi ksur tal-Kostituzzjoni.

Min-naha l-ohra, l-aspett tal-principju tan-ne bis in idemkif applikat taht il-Konvenzjoni jiehu xejra xi ftit differenti minn dak li japplika taht il-Kostituzzjoni. L-artikolu 4 tas-Seba' Protokoll, li llum il-gurnata jaghmel bicca mil-ligi ta' Malta, jipprovdi li hadd ma jista' jigi pprocessat jew ikkastigat ghal darba ohra fi procediment kriminali taht il-gurisdizzjoni tal-istess Stat ghal xi reat li dwaru jkun gie ipprocessat (kemm jekk ikun inheles kif ukoll jekk ikun instab hati) skond il-ligi u l-procedura penali f'dak l-Istat. L-imsemmi artikolu jaghmel eccezzjoni fil-kaz li, skond il-ligi u l-procedura penali ta' xi Stat, kaz jista' jerga' jinfetah jekk ikun hemm provi ta' fatti godda li jkunu ghadhom kif irrizultaw, jew jekk fl-ewwelprocediment ikun sehh xi "vizzju fondamentali", li f'kull kaz minnhom jista' jkollhom effett fuq kifjisvolgi l-kaz. Ta' min jghid li l-imsemmi artikolu ma jippermetti l-ebda deroga minn Stat marbutmill-Konvenzjoni.

Dwar dan l-ahhar imsemmi artikolu 4, Il-fatt wahdu li jezisti bhala artikolu ghalih ma jnehhihx mill-ambitu tal-harsien ta' jedd ghal smigh xieraq kif imhares bl-artikolu 6 tal-Konvenzjoni, u dan il-fattur jidher li ghadu sal-lum il-gurnata mholli miftuh ukoll fid-decizjonijiet tal-organi gudizzjarji kompetenti konvenzjonali. Madankollu, lanqas ma jista' jinghad li l-artikolu 4 huwa ghal kollox haga wahda mal-artikolu 6, ghaliex fil-fatt m'huwiex, la fit-tfassila tieghuu lanqas fl-ghanijiet li ghalihom huwa mahsub. L-artikolu 6, bhala artikolu ta' firxa usa', iharesil-jedd ta' smigh xieraq kollu kemm hu, maghduda fih il-principju li, f'qasam penali, persuna ma tergax tghaddi proceduri kriminali dwar l-istess reat. Imma dan ma jfissirx li l-artikolu 4 tal-Protokoll huwa ghal kollox assorbit fl-artikolu 6 tal-Konvenzjoni. Kemm hu hekk, l-artikolu 4 huwa limitat ghal procedimenti ta' ghamla kriminali mehudin kontra l-istess persuna fl-ambitu tal-istess gurisdizzjoni ta' Stat partikolari.

Izjed minn hekk, dak l-artikolu ma jzommx milli persuna tigisuggetta ghal izjed minn procediment wiehed ta' karattru differenti, bhal fil-kaz ta' tehid ta' proceduri dixxiplinari u proceduri kriminali kontra l-istess persuna fl-istess gurisdizzjoni. Izda meta l-procedimenti dixxiplinari jkunu ta' ghamla u gravita' tali li jattiraw fuqhom l-applikabilita' tal-harsien tal-jeddijiet mahsuba taht l-artikolu 6 tal-Konvenzjoni, allura dan igib mieghu l-effettli jitqiesu wkoll dawk il-jeddijiet li jimxu id f'id mal-imsemmi artikolu, bhalma huwa l-principju tan-ne bis in idem mahsub fl-artikolu 4 tas-Seba' Protokoll.

Dak l-artikolu lanqas ma jzomm milli jittiehdu kontra l-istess persuna procedimenti ta' ghamla kriminali f'gurisdizzjonijiet differenti dwar l-istess ghamil. Fuq kollox, dak l-artikolu japplika biss dwar procedimenti precedenti lijkollhom it-timbru ta' gudikat. Jidher li, ghall-finijiet tal-Konvenzjoni, decizjoni titqies bhalagudikat meta tkun irrevokabbli u meta ma jkun ghad fadal l-ebda rimedju iehor disponibbli ghall-partijiet li jista' jibdel dik id-decizjoni.

Il-principju tan-ne bis in idem jimplika tabilfors li tkun tezisti sentenza jew decizjoni li tiswa (ghalkemm m'hux bilfors tkun wahda li fiha l-akkuzatikun instab hati) bhala ostaklu ghal procedura dwar l-istess reat warajha.

Fid-dawl ta' dakli ghadu kemm tfisser, jidher li jehtieg li wiehed jara l-ewwelnett x'inhi n-natura tal-procedura dixxiplinari mehuda mill-awtoritajiet tal-Habs u kif dawn il-proceduri jidhlu fil-qafas tal-jedd tan-ne bis in idem.

B'dan il-hsieb, il-Qorti temmen li tkun qeghda tindirizza z-zewg linji ewlenin mehudin mill-partijiet, u jigifieri (a) jekk tali proceduri humiex ta' natura tali li jservu ta'gudikat fuq xilja kriminali sussegwenti, u (b) jekk il-proceduri pendenti kontra l-akkuzati quddiemil-Qorti tal-Magistrati jikkostitwux ksur tal-jeddijiet fondamentali taghhom li ma jigux mill-gdid ipprocessati fuq ghamil li tieghu inghatat diga' decizjoni.

Dwar in-natura tal-procedimenti mizmuma mill-Bord tad-Dixxiplina u mit-Tribunal tal-Appell fil-konfront tal-akkuzati, jibda biex jinghad li m'hemm l-ebda dubju li dawn iz-zewg enti, ghalkemm m'humiex "qorti" fit-tifsira moghtija lill-kelma mill-Kostituzzjoni, huma t-tnejn imwaqqfa bis-sahha ta' ligi. Dan ifisser li l-ghamil taghhomirid ikun jaqbel mal-ligi li tahtha ssawru u mwettaq fil-limiti moghtija mill-istess ligi.

Il-Qorti irriteniet li s-sanzjonijiet li ghalihom kienu suggetti l-akkuzati meta ttiehdu kontra taghhom il-proceduri dixxiplinari mill-awtoritajiet tal-Habs kienu l-effett ta' "akkuza kriminali". Il-proceduri dixxiplinari mehuda kontra l-akkuzati mill-awtoritajiet tal-Habs jikkostitwixxu proceduri ta' ghamla "kriminali" ghall-finijiet tal-Konvenzjoni.

Dak li huwa essenzjali ghad-determinazzjoni ta' jekk it-"tieni" procediment jiksirx ir-regola tan-ne bis in idem hu jekk ir-reat li bih il-persuna tigi mixlija jikkostitwix ghamil bl-istess elementi tar-reat li dwaru dik il-persuna kienet diga' nstabet hatja. Jekk l-elementi jirrizultaw l-istess jew jirkbu fuq xulxin, allura t-tendenza hija li jkun hemm ksur tal-principju tan-ne bis in idem. Min-naha l-ohra, jekk l-ghamil wiehed jaghti lok ghal izjed minn reat punibbli wiehed, it-tehid ta' izjed minn procedura wahda fil-gurisdizzjoni tal-istess Stat dwar kull reat ma jiksirx dik ir-regola.

Din il-Qorti sabet li t-tressiq tal-akkuzati quddiem il-Qorti tal-Magistrati bhala Qorti ta' Gudikatura Kriminali mixlija bir-reat tal-harba mill-habs, wara li kienu ghaddew proceduri dixxiplinari fil-habs in konnessjoni ma' l-istessfatti, kien jikkostitwixxi ksur tal-jedd taghhom taht l-Artikolu 4 tas-Seba' Protokoll tal-Konvenzjoni.

Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info