Reference: 1555/1994/1

Judgement Details


Date
16/01/2002
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, FILLETTI JOSEPH A., DEPASQUALE FRANCO
Parties
FENECH ONOR. JOSEPH M. vs CAUCHI LOUIS ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, BILANC BEJN LIBERTA` TA` ESPRESSJONI U DRITTIJIET TAL-PRIVAT - LIBELL, IDENTIFIKAZZJONI TA` PERSUNA - LIBELL, KIF IRID ISIR L-EZAMI TAL-ARTIKOLU INKRIMINAT - LIBELL, KONVINZJONI MORALI TAL-AWTUR - LIBELL, LIBELL FAMUZ - LIBELL, LIBERTA` TA` ESPRESSJONI - LIBELL, MALAFAMA
Summary
In materja ta' kritika ta' figuri pubblici u politici u ta' l-operat taghhom, kienet permessa latitudini wiesgha ta' fehmiet u opinjonijiet horox anke jekk mhux misthoqqha, u kultant ingusti.

L-istampa, pero`, ma nghatat ebda passaport ta' immunita' billi tibqa' dejjem il-htiega li jinzamm sens ta' proporzjon bejn il-liberta' ta' l-espressjoni u c-censura tal-malafama. Dejjem jehtieg li jinzamm bilanc bejn il-bzonn li f'socjeta' demokratika jithalla spazju sufficjenti ghal-liberta' li wiehed jikkritika u li jsemmi l-opinjoni u l-gudizzju tieghu, ma' l-bzonn l-iehor, xejn anqas mehtieg,tad-difiza ta' reputazzjoni, unur u l-isem tajjeb li kull persuna f'socjeta' demokratika ghandha kull dritt li tgawdi.

Naturalment pero' wiehed kellu jassumi r-responsabilita' ta' dak illi jghid propju ghaliex il-kontenut kien fih innifsu gravement malafamanti u jaghmel hsara gravi lejn minkien dirett.

Mhux lecitu li wiehed jaghmel addebiti malafamanti kontra persuna, anke lejn il-politiku, semplicement billi jostorhom taht il-kappa ta' "konvinzjoni morali" ghax dik il-konkluzzjoni kienet inevitabbli mil-fatti kif maghrufa.

L-ezercizzju tal-Qorti fl-evalwazzjoni tal-artikolu inkriminat kellu jkun wiehed oggettiv biex tara jekk dak li nkiteb u gie prezentat bhala fattlill-qarrejja kienx wiehed jew le malafamanti fil-konfront tal-persuna li lejha l-addebitu kien dirett. Dan naturalment hu differenti mill-atteggjament soggettiv tal-Qorti fis-sens illi tapplika l-kriterju li hi ma waslitx ghall-istess konkluzzjonijiet jew konvinciment morali li wasal ghalih il-libellant.

Hu kontrosens li wiehed isostni li l-artikolu ma kienx dirett lejn il-persuna ta' l-libellat, meta fl-istess hin wiehed jiddikjara li ma jistax jeskludi li l-artikolu kien dirett lejh.Mill-banda l-ohra wkoll, jekk il-qarrej ordinarju, fic-cirkostanzi partikoli li fihom inkiteb l-artikolu, inevitabilment identifika lill-libellat bhala l-persuna li ghaliha kien japplika l-artikoluinkriminat ikun hemm l-element malafamanti fil-konfronti tal-libellat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info