Reference: 178/2001/1

Judgement Details


Date
01/02/2002
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA vs BORG ROWINA
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
RICEVUTA FISKALI, IMPJEGAT TAL-PERSUNA REGISTRATA - RICEVUTA FISKALI, NUQQAS TA` HRUG TA` - RICEVUTA FISKALI, OBBLIGU TAL-PERSUNA REGISTRATA MAL-KUMMISSARJU TAT-T-TAXXA FUQ IL-VALUR MIZJUD - RICEVUTA FISKALI, PERSUNA REGISTRATA
Summary
Fil-kamp penali il-ligijiet ghandhom jinghataw interpretazzjoni restrittiva, fis-sens illi l-qrati ma ghandhomx joholqu reat jew piena jekk il-legislatur ma jkunx ipprovda b'mod car ghal tali reat jewtali piena.

L-Artikolu 51 tal-Att dwar it-Taxxa fuq il-Valur Mizjud (Kap. 406) jipprovdi li"Kull persuna registrata li taghmel provvista, minbarra provvista li ghaliha japplika l-artikolu 50,ghandha taghti lill-persuna li lilha tkun ghamlet il-provvista dik il-fattura, ricevuta jew dokument iehor kif muri fl-Erbatax-il Skeda li tinsab ma' dan l-Att u ghandu jkollha l-forma u ghandha turidawk il-partikolaritajiet u tinhareg b'dak il-mod kif muri fl-imsemmija Skeda".

Id-disposizzjoni kontenuta fl-Artikolu 82(2) tal-Kap. 406 fiha nnifisha ma hi qed tohloq ebda reat; qed tipprovdi semplicement ghar-responsabbilta` vikarja tal-principal jew tal-persuna registrata ghal dak l-eghmil jew nuqqas tal-impjegat jew persuna ohra. Fi kliem iehor, dak li jaghmel jew jonqos milli jaghmel l-impjegat jew il-persuna l-ohra jitqies daqs li kieku ghamlu jew naqas milli jaghmlu il-principaljew persuna registrata; u, jekk dak l-eghmil jew nuqqas, li allura issa jitqies li sar jew li naqasmilli jsir mill-principal jew mill-persuna registrata, jammonta ghal reat taht xi disposizzjoni tal-ligi, allura l-principal jew il-persuna registrata jkunu qed jikkommettu reat. Dan u dan biss huwas-sens tas-subartikolu (2) ta' l-Artikolu 82 - u cioe` li johloq ir-responsabbilta` vikarja tal-principal jew persuna registrata - u mhux li johloq ir-responsabbilta` penali tal-impjegat jew tal-persuna l-ohra (li tkun qed tagixxi a nom tal-persuna registrata).
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info