Reference: 1155/1984/1

Judgement Details


Date
25/01/2002
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCICLUNA DAVID
Parties
MICALLEF REGINALD ET NOE vs ABELA GODWIN ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
GATE PASS OUT, ATTENDIBILITA` TA` - GATE PASS OUT, VALUR PROBATORJU TA` - TALLY SHEET, ATTENDIBILITA` TA` - TALLY SHEET, VALUR PROBATORJU TA`
Summary
Gie diversi drabi ritenut, ir-ricerka ghar-responsabbilta` hija dejjem riducibbli ghall-ezami ta' zewg mumenti fokali: (a) meta l-merkanzija tigi skarikata minn fuq il-bastiment ghal dik li hija r-responsabbilta` ta' l-armatur, u (b) meta l-merkanzija tigi kkonsenjata lill-importatur mid-Dwana ghaldik li hija r-responsabbilta` tal-Cargo Handling.

Ghaz-zewg mumenti fokali hemm il-prova dokumentarja li ghandha juris tantum tkun deciziva. Meta l-merkanzija tigi skarikata minn fuq il-bastiment jigi kkompilat rapport fuq l-istat li fih tinzel il-merkanzija minn abbord - it-tally sheet; u ghat-tieni mument, qabel il-merkanzija tohrog mid-Dwana u tigi kkonsenjata lill-importatur, dan jirrilaxxja certifikat lill-Kontrollur tad-Dwana fuq l-istat tal-merkanzija li jkun qed jircievi - l-GatePass Out. Il-partijiet ghandhom l-opportunita` a tempo vergine fil-kompilazzjoni ta' dawn id-dokumenti li jikkontrollaw u jipprecizaw ir-registrazzjoni ta' l-istat ta' fatt. Dawn id-dokumenti ghandhomghalhekk ikunu prova tal-kontenut ta' dak illi gie ddikjarat. Tali prova tista' tigi ribattuta bi provi li jridu jkunu ferm konvincenti biex jigi annullat il-valur probatorju taghhom.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info