Reference: 1017/1993/1

Judgement Details


Date
09/02/2001
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
FARRUGIA SAVIOUR NOE vs VELLA MARGARET ET
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
PRESKRIZZJONI, TA` TMINTAX -IL XAHAR TAHT LARTIKOLU 2148(A) TAL-KAP. 16 MA TAPPLIKAX META L-KREDITUR IKUN IMPENDITUR - PROVA, GRAD TA` - PROVA, PIZ TA` - PROVA, VEROSIMILJANZA TA` ZEWG VERZJONIJIET KONTRADITTORJI
Summary
L-ewwel Qorti ikkonkludiet li l-preskrizzjoni ta` tmintax-il xahar dwar azzjonijiet tal-hajjata, skrapar, mastrudaxxi, bennejja, bajjada, haddieda, argentieri, arluggara u ta' persuni ohra li jahdmu sengha jew arti mekkanika, ghall-prezz ta' l-opri jew tax-xoghlijiet taghhom, jew tal-materjal li jfornu, ma tghoddx ghall-kaz fejn il-kreditur ikun imprenditur hekk li l-prestazzjonijiet tieghu jkunuatti tal-kummerc.

Il-Qorti tal-Appell, fis-sentenza taghha, ikkonkludiet li f'kawza civili l-piz tal-prova irid jigi sopportat mill-attur.

Il-gudikant fil-kamp civili ghandu jiddeciedi fuq il-provi li jkollu quddiemu meta dawn jinducu fih dik ic-certezza morali li kull tribunal ghandujfittex u mhux fuq semplici possibilitajiet ; imma dik ic-certezza morali hija bizzejjed bhala li hija bazata fuq il-preponderanza tal-probabilitajiet.

Fejn l-assjem tal-provi hu tali li l-verzjonijiet tal-kontendenti huma hekk bilancjati li kull wahda tista' tirrizulta plawsibbli u veritjerau ma tirrizultax dik ic-cirkostanza determinanti li tissoda l-konvinciment tal-Qorti favur tezi u mhux l-ohra, ma jibqax lecitu ghall-gudikant li jifforma opinjoni motivata fuq preponderanza ta' probabilitajiet. Jehtieglu jasal biss ghall-konkluzjoni li l-attur ma jkunx sodisfacentement u konkludentement ipprova t-talbiet tieghu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info