Referenza: 713/1997/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
07/05/2001
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
MICALLEF JOSEPH R.
Partijiet
REGISTRATUR TAL-QRATI SUPERJURI vs SALIBA LYGIA SIVE LUIGIA
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
DISPREZZ LEJN L-AWTORITA` TAL-QORTI, ELEMENTI TA` - DISPREZZ LEJN L-AWTORITA` TAL-QORTI, NATURA TAL-PROCEDURI
Fil-Qosor
Certi atti jikkostitwixxu disprezz lejn l-awtorita' tal-Qorti u l-ligi tippreskrivi l-pieni li ghandhom jigu inflitti fuq min jinsab li jkun ikkommetta xi att minn dawk. Dan il-procediment huwa ta' indoli kriminali. Il-fatt li l-istess procediment gie introdott bic-Citazzjoni ma jaghtix lil dan il-procediment in-natura civili, u ma jnehhilu xejn min-natura kriminali.

Illi n-nuqqas ta' harsien ta' ordni tal-Qorti tqies minn dejjem bhala ghamil ta' disprezz lejn l-awtorita' taghha. Illi,madankolllu, bhalma l-ligi tiddistingwi b'disposizzjonijiet u sanzjonijiet li jintgharfu wahda mill-ohra skond l-ghamla ta' disprezz, daqstant iehor huwa siewi li wiehed izomm quddiem ghajnejh li kull ghamil li jitqies bhala wiehed li jikkostitwixxi disprezz ghandu r-rekwiziti tieghu skond l-ghamlatieghu.

Huwa ovvju, anke minn esami anke superficjali tad-disposizzjonijiet applikabbli li d-distinzjoni basilari bejn l-imgiba mhux xierqa li ssir in faciem curiae u dik li ma ssirx hekk hijanetta u l-kazi huma trattati b'mod differenti u dana gustament. Fl-ewwel kaz, il-ligi trid taghtilill-gudikant il-mezzi biex immedjatament igib ghall-ordni lil min jittanta jfixkel il-kors tal-gustizzja u dana biex tassikura li xejn ma jimpediha milli tesercita d-doveri taghha b'intervent repentin u awtorevoli. Fit-tieni kaz fejn id-disprezz ikun sar barra mill-ambitu tal-proceduri quddiemha,il-ligi tipprovdi li jigi assikurat li min ikun akkuzat li jkun hati ta' disprezz lejn l-awtorita' tal-Qorti jinghata opportunita' shiha li jiddefendi ruhu minn din l-akkuza.

Wahda mis-setghatewlenin ta' kull Qorti hija dik li taghti ordnijiet lil xihadd, kemm jekk biex dik il-persuna taghmel xihaga, jew biex dik il-persuna ma taghmilx xihaga. Il-ksur ta' kull ordni jikkostitwixxi disprezz ghall-awtorita' li, bis-sahha taghha, dik l-ordni tkun inghatat.

Xilja ta' disprezz iggibmaghha l-htiega li tigi ppruvata, minn min qieghed jixli, l-intenzjoni tal-persuna mixlija li tisfida l-ordni tal-Qorti u b'hekk l- awtorita' taghha;

Madankollu, dik l-intenzjoni ma tiddependixminn jekk il-persuna mixlija tqisx l-ordni moghti lilha bhala wiehed korrett jew le: is-siwi ta' dik l-ordni, sakemm ma jithassarx b'ordni ohra tal-Qorti nnifisha, huwa raguni oggettiva li torbot lill-mixli li joqghod ghaliha, jaqbel jew ma jaqbilx maghha.

Il-procediment tad-disprezz m'huwiex rimedju ghall-persuna li tkun talbet it-tehid tieghu, imma sanzjoni kontra min ikun gab b'idejhu b'ghemilu (jew bl-omissjoni tieghu skond il-kaz) ksur ta' ordni moghtija lilu.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni