Reference: 77/1998/1

Judgement Details


Date
28/12/2001
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH
Parties
PALMAR LTD vs CIANTAR VICTOR
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
LOKAZZJONI, DEPOZITU TAL-KERA FIL-QORTI WAQT KONTESTAZZJONI GUDIZZJARJA - LOKAZZJONI, GUSTIFIKAZZJONI GHAL MOROZITA` FIL-HLAS TAL-KERA - LOKAZZJONI, LEGALITA` TA` AWMENTI TA` KERA MIFTEHMIN BEJN IL-PARTIJIET - LOKAZZJONI, MOROZITA` FIL-HLAS TAL-KERA - LOKAZZJONI, PERIJODU ORIGINALI - LOKAZZJONI, PERIJODU TA` RILOKAZZJONI
Summary
Awmenti ta` kera miftehma bejn l-inkwilin u s-sid fil-bidu tal-kirja u li jidhlu fis-sehh meta l-inkwilin jezercita l-opzjoni li jgedded il-kirja ai termini ta` dak l-istess ftehim huma leciti proprjughaliex il-kirja ma tkunx sa dak l-istadju ghaddiet fil-fazi ta` rilokazzjoni ex lege ai termini tal-Kap. 69. It-tigdid tal-kirja ikun wiehed konvenut bejn il-partijiet.

Taht il-Kap. 69, il-morozita' una volta tirrizulta provata ma tistax tigi sanata bil-pagament ta' dak li hu f'kull kaz dovut lis-sid.

Hi zbaljata s-sottomissjoni illi l-inkwilin huwa b'xi mod gustifikat ma jhallasxil-kera ghaliex kien qieghed jikkontesta l-ammont tal-kera mitlub u li minhabba f'hekk hu ma setghax ikun jaf kemm kien effettivament il-kera dovut. Apparti l-fatt illi anke li kieku dan kien minnu,l-inkwilin kien obbligat illi jutilizza r-rimedju li ttih il-ligi illi jiddepozita l-kera mitlub fir-registru tal-Qorti pendenti l-ezitu ta' proceduri gudizzjarji, kellu jkun car illi l-posizzjoni differenti kienet tkun ghal kollox insostenibbli ghax kienet twassal ghall-konkluzjoni inikwa illi wiehed seta' jeludi milli jissodisfa l-obbligi kontrattwali tieghu sempliciment billi jikkontestahom gudizzjarjament u b'hekk jippretendi li jeludi mhux biss l-istess obbligazzjonijiet imma wkoll il-konsegwenzi legali inevitabbli taghhom.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info