Reference: 91/1997/2

Judgement Details


Date
26/03/2010
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CARUANA DEMAJO GIANNINO, MICALLEF JOSEPH R., CUSCHIERI NOEL
Parties
TAR-ROBBA LIMITED vs KALIBARDI CONSTRUCTION LTD.
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
BEJGH; OGGETT MIBJUGH MHUX TAL KWALITA MIFTEHMA
Summary
Filwaqt li hu ammess li fil-kaz fejn ix-xerrej jigi mfittex mill-bejjiegh ghall-hlas tal-prezz jew tal-bilanc, ix-xerrej jista' jilqa' b'eccezzjoni li l-haga mibjugha ma kinitx tal-kwalita' miftehma,hu mistenni li x-xerrej, malli jinduna bid-difett, jirritorna l-oggett jew jiddepozitah taht l-awtorita' tal-qorti. Pero', il-kazi jvarjaw u huma dipendenti fuq ic-crikostanzi spejcali tal-kas konkret. In linea ta' principju generali, jeziztu wkoll kazijiet eccezzjonali fejn ir-ritorn lura lill-venditur ta' l-oggett mibjugh ma tkunx fizikament possibbli. Il-kaz prezenti hu wiehed minn dawn. Kemm prattikament kif ukoll ragjonevolment huwa impossibbli illi l-konkos imqieghed in situ, jigi hekkritornat lura lis-socjeta' attrici, jew altrimenti depozitat. Kwindi l-agir tas-socjeta' konvenutama jistax jigi censurat, u ma jistax jinghad li hija tilfet id-dritt li tilmenta dwar il-kwalita' inferjuri tal-konkos ghas-semplici fatt li ma oggezzjonatx mal-konsenja.”

L-artikolu 1390 jghid testwalment hekk:

“Jekk il-haga li l-bejjiegh igib biex jikkunsinna ma tkunx tal-kwalita'mwieghda, jew ma' tkunx bhall-kampjun li fuqu l-bejgh ikun sar, ix-xerrej jista' jaghzel jew li jirrifjuta l-haga u jitlob id-danni, jew li jircievi l-haga bi prezz anqas fuq stima ta' periti.”
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info