Referenza: 725/2003/2

Dettalji tas-Sentenza


Data
26/03/2010
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
CARUANA DEMAJO GIANNINO, MICALLEF JOSEPH R., CUSCHIERI NOEL
Partijiet
FENECH JOANNE vs LAGANA MARIO ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
RITRATTAZZJONI; SMIGH MILL-GDID
Fil-Qosor
Din is-sentenza hija dwar talba tal-attrici maghmula b'rikors ghas-smigh mill-gdid tal-kawza wara lithassret is-sentenza moghtija minn din il-qorti ghar-raguni illi s-sentenza applikat il-ligi hazina, inghatat fuq haga mhix imdahhla fit-talba u kienet l-effett ta' zball li jidher mill-atti tal-kawza (art. 811(e), (f) u (l) tal-Kodici ta' Organizzazzjoni u Procedura Civili).

B'kuntratt fl-atti tan-Nutar Mario Bugeja l-attrici kienet xtrat fond limiti tan-Naxxar. Ghalkemm il-fond deher likien fi stat tajjeb, wara li xtratu l-attrici sabet li kien fih difetti mohbija. Ghalhekk l-attrici fethet il-kawza kontra l-konvenuti u talbet illi l-qorti, wara li tghid illi l-fond li l-attrici xtrat minghand il-konvenuti kellu difetti mohbija li l-konvenuti ma qalulhiex bihom, tghid illi minhabba f'hekk l-attrici garrbet danni, tillikwida dak li l-konvenuti ghandhom ihallsu lill-attrici minnhabba n-nuqqasijiet taghhom, u tikkundanna lill-konvenuti jhallsu lill-attrici s-somma hekk likwidata, flimkien mal-imghaxijiet u l-ispejjez.

Il-Prim'Awla tal-Qorti Civili laqghet it-talbiet tal-attrici u, wara li qieset illi l-azzjoni tal-attrici hija l-actio æstimatoria u illi tassew kien hemm difetti mohbija fil-fond mixtri, ikkundannat lill-konvenuti jhallsu lill-attrici Lm5,250 rapprezentanti d-differenza bejn dak li attwalment hallset l-attrici bhala prezz ta' xiri u dak li messha kienet pronta li thallas minflok, kieku l-imsemmija difetti latenti hi kienet taf bihom minn qabel.

Il-konvenuti appellaw minn din is-sentenza, u l-Qorti tal-Appell laqghet l-appell, hassret is-sentenza appellata, laqghet l-eccezzjoni ta' nullità tac-citazzjoni u cahdet it-talbiet tal-attrici,bl-ispejjez kontra l-istess attrici. Is-sentenza tal-Appell hija ppernjata fuq il-principju li f'kaz ta' difetti latenti l-persuna aggravata ma tistax titlob danni generali, u l-qorti tas-sekonda istanza hasset li l-ewwel sentenza hija repunjabbli proprju ghax l-ewwel qorti “illikwidat id-danni”.

Il-konkluzjoni ta' din il-qorti li l-ewwel qorti tat rimedju iehor flok dak mitlub hija ghalhekk zball li jidher mill-atti tal-kawza u li ghandu jwassal ghat-thassir tas-sentenza. Ghaldaqstant din il-qorti thassar is-sentenza moghtija minn din il-qorti u tordna li l-appell jinstema' mill-gdid.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni