Reference: 147/2001/1

Judgement Details


Date
10/01/2002
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA vs CAMILLERI KEVIN
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ARMI TAN-NAR, KONFISKA TA` - SENTENZA SOSPIZA, PERIJODU OPERATTIV MA JISTAX IKUN INQAS MINN SENA
Summary
L-Artikolu 19 tal-Kap. 66 huwa tassattiv u jimponi l-konfiska ta' inter alia kull arma tan-nar jew munizzjon li jinzammu jew jingiebu fuq il-persuna b'kontravvenzjoni tad-disposizzjonijiet ta' l-Ordinanza dwar l-Armi. F'dana l-kaz, ghalhekk, ma tapplikax il-limitazzjoni kontenuta fl-ahhar vers tas-subartikolu (1) tal-Artikolu 23 tal-Kodici Kriminali, u cioe` ta' meta l-oggett suggett ghall-konfiska ikun jappartjeni lil persuna li ma tkunx hadet sehem fid-delitt.

Skond l-Artikolu 28A tal-Kodici Kriminali, il-periodu operattiv ta' sentenza sospiza ma jistax ikun ta' anqas minn sena. Ma kienitx korretta, ghalhekk, l-ewwel qorti meta ssospendiet il-piena ta' prigunerija ta' tlett xhur ghal "sitt xhur". Fl-assenza ta' appell da parti tal-prosekuzzjoni, dan id-difett, fis-sens li l-ewwelqorti nizlet taht il-minimu ghal dak li hu l-periodu operattiv ta' sentenza sospiza, ma jistax jigisanat minn din il-Qorti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info