Referenza: 21/2006

Dettalji tas-Sentenza


Data
10/12/2008
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
PACE RAYMOND C.
Partijiet
FISH AND FISH LIMITED ET vs L-AWTORITA' TA' MALTA DWAR L-AMBJENT ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
APPELL, TALBA GHAL HRUG TA PERMESS
Fil-Qosor
Dan huwa appell li sar mill-appellanti Fish & Fish Limited u Malta Fishfarming Limited fejn qed isostnu li d-decizjoni tal-Bord ta' l-Appelli dwar l-Ippjanar, fejn inghad li la darba huma ma pprezentaw l-ebda oggezzjoni bil-miktub skond id-disposizzjonijiet u fit-terminu tal-Artikolu 32 tal-Kap 356in konnessjoni ma' talba ghall-hrug tal-permess f'isem il-kjamat fil-kawza sabiex isir zvilupp konsistenti f'zona ta' akwakultura fil-bahar fix-xlokk ta' Malta mahrug mill-Awtorita' ta' Malta dwar l-Ambjent u l-Ippjanar, mela allura ma setghux jaghmlu appell quddiem il-Bord ta' l-Appell dwar l-Ippjanar hija zbaljata.

Fl-opinjoni ta' din il-Qorti, u dan anke kif indikat mill-Awtorita' appellata fir-risposta taghha, il-punti mqajma mill-appellanti dwar jekk l-appellanti odjerni ghandhomxdritt jappellaw quddiem il-Bord huwa punt ta' dritt u dan meta jirrizulta li l-mertu tal-aggravju huwa marbut kemm mal-vantat dritt tal-appellanti li bhala persuni li ser ikunu affettwati bil-hrug tal-istess permess huma kellhom jigu notifikati bl-istess proceduri dwar il-permess, u kif wkoll fejn qed jinghad li l-istess appellanti ma agixxewx skond id-disposizzjonijiet tal-Artikolu 32 tal-Kap. 356, u dan fis-sens li sabiex ikollhom dritt ta' appell, l-istess appellanti kellhom iressqu l-oggezzjonijiet taghhom bil-miktub u motivita “fi zmien hmistax-il jum mill-pubblikazzjoni ta' l-avviz imsemmi fis-subartikolu (4)” .

L-avviz fil-gazzetta lokali giet ritenuta mill-Bord li sar skond il-ligi u l-appell ta' l-istess appellanti gie ritenut null peress li ma saret ebda oggezzjoni bil-miktub fit-terminu indikat fl-Artikolu 32 tal-Kap. 356. Meta ssir din l-oggezzjoni dan jintitola lil din it-terza persuna interessata sabiex taghmel appell quddiem l-Bord ta' l-Appell dwar l-Ippjanar skond id-disposizzjonijiet tal-Artikolu 15 (1) (d) tal-Kap. 356 u wara jista' jsir appell wkoll quddiem din il-Qorti.

Din il-Qorti ta l-Appell thoss li la darba ma hemm l-ebda provediment fil-ligi li jipprovdi li terza persuna interressata ghandha tigi notifikata bi procedura ghall-permess jewbi proceduri ta' appell quddiem il-Bord ta' l-Appell dwar l-Ippjanar, allura din il-Qorti ma' tistaxtiddikjara tali procedura quddiem l-Awtorita' bhala nulla ghaliex fil-fatt l-ebda disposizzjoni tal-ligi ma' giet miksura, jew b'xi mod ma gietx osservata jew mill-Bord, jew mill-Awtorita', jew mill-applikant. B'hekk dan l-aggravju qed jigi michud ghar-ragunijiet premessi.

Din il-Qorti thossli f'dan il-kaz id-deskrizzjoni tas-sit u l-lokalita' ta l-istess fl-avviz pubblikat fil-gazzetta lokali, fejn irreferiet ghall-lokalita' ta' Marsaxlokk u mhux dik ta' Marsaskala kien zbaljat u ghalhekk null u bla effett ghall-finijiet u effetti kollha tal-ligi. F'dan is-sens il-konsiderazzjonijiettal-Bord dwar l-istess huma legalment inkorretti.

Ghaldaqstant din il-Qorti ta l-Appelltilqa' l-appell kif interpost mill-appellanti s-socjetajiet Fish & Fish Limited u Malta Fishfarming Limited fir-rikors taghhom u b'hekk tannulla d-decizjoni appellata tal-Bord ta' l-Appell dwar l-Ippjanarfl-ismijiet “Fish & Fish Limited, Malta Fishfarming Limited, Assocjazzjoni tal-Hwienet ta' Wied il-Ghajn u tal-GRTU u l-Kunsill Lokali ta' Marsaskala vs l-Awtorita' ta' Malta dwar l-Ambjent u l-Ippjanar u l-kjamat in kawza Dr. Anthony Gruppetta ghan-nom ta' Malta Centre for Fisheries Sciences” ukonsegwentement tibghat lura u tirrinvija l-atti lura lill-istess Bord ta' l-Appell dwar l-Ippjanar,sabiex fid-dawl ta' din is-sentenza jiddisponi mill-kaz skont il-ligi.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni