Reference: 527/1981/3

Judgement Details


Date
22/01/2001
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, ARRIGO NOEL V., AGIUS CARMEL A.
Parties
ZAMMIT JOHN vs ZAMMIT TABONA MICHAEL ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
RITRATTAZZJONI, RIMEDJU STRAORDINARJU - RITRATTAZZJONI, ZBALL
Summary
Sabiex ikun hemm lok ghal ritrattazzjoni fuq il-bazi ta` zball, hemm bzonn li l-izball irid ikun wiehed materjali ta' fatt u mhux zball ta' kriterju jew interpretazzjoni.

L-izball irid jirrizulta mill-atti u mid-dokumenti tal-kawza u jrid ikun zball materjali, intuwittiv, li jirrizulta mis-semplici paragun tad-dikjarazzjonijiet fis-sentenza mal-atti u mad-dokumenti u mhux relattiv ghall-kriterji jew karattri li bihom il-fatt gie a konjizzjoni tal-gudikant ghaliex l-apprezzament u l-interpretazzjoni tal-fatt jikkostitwixxu l-fehema insindakabbli tal-gudikant. Barra minn hekk l-izball ta'fatt irid ikollu rabta kawzali mas-sentenza, u huwa necessarju li l-fatt ma jkunx formanti parti minn punt kontrovers u deciz bis-sentenza impunjata.

Jekk l-izball akkampat bhala motiv ghar-ritrattazzjoni kien punt ta' kontestazzjoni li gie maqtugh bid-decizjoni mpunjata, mhix ammessa r-ritrattazzjoni fuq il-motiv ta' dak l-izball, u l-apprezzament u interpretazzjoni tal-fatti ma humiex sindakabbli, u ma jaghtux lok ghar-rimedju legali tar-ritrattazzjoni.

Ghalhekk kawza tista' tigi ritrattata jekk is-sentenza kienet l-effett ta' zball li jidher mill-atti jew mid-dokumenti tal-kawza. Jitqies li hemm dan l-izball fil-kaz biss li d-decizjoni tkun ibbazata fuq is-supposizzjonita' xi fatt li l-verita' tieghu tkun, bla ebda dubju, eskluza, jew fuq is-supposizzjoni li ma jezistix xi fatt li l-verita' tieghu tkun stabbilita posittivament, basta li, fil-kaz il-wiehed u l-iehor,il-fatt ma jkunx punt ikkontestat illi jkun gie deciz fis-sentenza. L-izball ta' fatt li jaghti s-sostratt ta' ritrattazzjoni ghandu jkun materjali u tali li minhabba mera inavvertenza ikun induca lill-gudikant jissoponi fatt inkontrastabbilment eskluz jew jissopponi inesistenti fatt pozittivamentstabbilit. Il-ligi li tirrikjedi li zball li jirrizulta minn atti jew minn dokumenti tal-kawza, tissopponi li gudikant ghal inavvertenza materjali ma jkunx ikkonsultahom.

Ghalhekk huwa necessarju illi: (1) l-izball ikun zball materjali ta' fatt u mhux zball ta' kriterju jew ta' interpretazzjoni; (2) l-izball jirrizulta mill-atti u minn dokumenti tal-kawza, u ghalhekk hija assolutament inammissibbli l-produzzjoni ta' atti u dokumenti godda biex tigi fornita l-prova ta' l-izball; (3) Illil-istess zball ikun manifest. Tali cioe', li jemergi mis-semplici konfront bejn id-dikjarazzjonijiet tas-sentenza u l-atti u dokumenti tal-kawza, b'mod li jkun jidher prodott esklussivament mis-semplici inavvertenza tal-gudikant; (4) Illi l-izball ikun iddetermina d-decizjoni tal-gudikant, jigifieri illi l-istess zball ikun jikkostitwixxi l-fondament principali tas-sentenza, u ghalhekk ma jkunxhemm lok ghar-revoka tas-sentenza jekk dina, ghalkemm vizjata minn zball ta' fatt manifest, tkun tista' tigi sorretta b'ragunijiet ohra indipendenti minn dik zbaljata; (5) Illi l-ezistenza jew l-inezistenza tal-fatt li fih manifestament ikun zbalja l-gudikant ma tkunx iffurmat punt ta' kontroversja, jigifieri punt kontradett u diskuss bejn il-partijiet li fuqu s-sentenza tkun ippronunzjat.

Ir-rimedju ta' ritrattazzjoni hu wiehed straordinarju inkwantu jikkostitwixxi deroga tal-principjuli sentenza li ghaddiet b'gudikat ghandha l-forza ta' ligi bejn il-kontendenti. Ghalhekk dan ir-rimedju jista' jigi nvokat fil-kazijiet specifici elenkati fil-ligi li ghandhom jigu interpretati restrittivament.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info