Referenza: 266/2003/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
31/10/2008
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
KORPORAZZJONI GHAS-SERVIZZI TA' L-ILMA vs CARUANA JOHN MARY
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
APPELL; HLAS LILL-KORPORAZZJONI GHAS-SERVIZZI TA L-ILMA
Fil-Qosor
Fil-kaz in kwistjoni, is-socjeta attrici talbet lill-Qorti Civili tal-Magistrati (Malta) biex tikkundanna l-konvenut ihallasha s-somma ta' LM4,500.57 dovuti lilha in kwantu LM4389.66 ghall-ilma li instab mhux registrat fil-fiond ‘Meadows', Triq Ghajn Rihana, Burmarrad u fix-xhur ta' qabel, u kwantughas-somma ta' LM110.91 bhala rimborz ta' l-ispejjez ta' l-ispezzjoni li saret mill-Korporazzjoni attrici fl-istess fond u fl-istess data.

In tema legali jigi osservat li huwa principju assodatfil-gurisprudenza li f'kaz ta' zewg versjonijiet diametrikament opposti li jkunu plawsiblli jew possibli dan jiffavorixxi l-konvenut in bazi ghal principju li onus probandi incumbit et qui dicit nonet qui negat. Huwa l-attur li jrid jipprova l-fatti minnu premessi u allegat fic-citazzjoni. Mill-banda l-ohra pero, il-grad ta' prova rikjesta fil-kamp civili, b'differenza minn kawzi kriminali fejnil-ligi tesigi l-prova ta' htija ghandha tirrizulta minghajr dubbju ragonevoli, fil-kamp civili huwa bizzejjed li jkun hemm certezza f'mohh il-gudikant. Din ic-certezza morali rikjesta f'kawza civilihija l-effett tal-bilanc tal-probabiltajiet. Mera possibilita mhux sufficjenti biex tirradika r-responsabilita civili.”

Fil-kamp civili ghal dak li jirrigwarda apprezzament ta' provi, il-kriteji ma humiex dak jekk il-gudikant assolutment jemminx l-ispjegazzjoni fornita lilu, imma jekk dawnl-istess spjegazzjonijiet humiex fic-cirkostanzi zvarjati tal-hajja verosimili. Dan fuq il-bilanctal-probabilitajiet, sostrat baziku ta' azzjoni civili, in kwantu dawn flimkien mal-preponderanza tal-provi, generalment bastanti ghall-konvinciment. Ghax kif inhu pacifikament akkolt, ic-certezza morali hi ndotta mill-preponderanza tal-probabilitajiet. Din ghad-differenza ghal dak li japplika fil-kamp kriminali fejn il-htija trid tirrizulta minghajr ma thalli dubbju ragonevoli.

Fil-fehma ta'l-Ewwel Qorti, il-Korporazzjoni ma rnexxilhiex tipprova l-ammont ta' konsum illecitu li kienhemm u dan lanqas fuq bazi ta' probabilita u ghalhekk ma thossx li ghandha takkolji t-talba taghhadwar il-kundanna ghall-hlas ta' konsum illecitu. Pero dwar it-talba taghha ghall-ammont ta' LM110.91rapprezentanti l-ispejjez konessi ma l-ispezzjoni li saret, il-Qorti thoss li dawn l-ispejjes ghandhom jigu sportati mill-konvenut u dan ghaliex l-ispezzjoni ma saritx ghal xejn u huwa minnu li kienhemm ‘illegal connection' u stante li l-konvenut huwa ir-registered owner tal-meter, huwa fil-fatt konsegwentement responsabli ghall-meter in dezamina.

Il-Korporazzjoni attrici talbet li s-sentenza tigi annullata. L-istess Korporazzjoni ressqet ukoll aggravju fil-mertu. Dan fis-sens illi, bil-kontra ta' dak deciz mill-Ewwel Qorti, kienet tezisti fl-atti l-prova dwar kif hi wasslet ghall-“time frame” li dwaru talbet il-hlas ta' konsum ta' ilma. B'dan il-motiv ta' aggravju l-Korporazzjoni qeghda tippretendi li s-sentenza tigi riformata.

Il-Qorti ta' l-Appell ikkonkludiet billi annullat is-sentenza appellata u rrimandat l-atti lura lill-Ewwel Qorti ghal konsiderazzjonijiet ulterjuri tal-vertenza u ta' l-eventwali decizjoni fl-ambitu tar-riflessjonijiet maghmula.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni