Referenza: 273/2002/2

Dettalji tas-Sentenza


Data
30/10/2008
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
PACE RAYMOND C.
Partijiet
GAUCI MARIO ET vs GAUCI JOSEPH
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Fil-Qosor
Din hija kawza fejn l-istess ritrattandi qed jghid li hemm lok ta' ritrattazzjoni skond id-disposizzjonijiet tal-Artikolu 811 (e) peress li saret applikazzjoni hazina tal-ligi mill-Qorti, mentri minnnaha l-ohra jinghad li ma hemm xejn minn dan izda fil-verita' kull ma' qed jintalab f'din il-procedura huwa evalwazzjoni mill-gdid tal-provi prodotti, haga li ovvjament ma hijiex permessa mill-ligi.

Huwa principju sancit fil-gurisprudenza nostrali illi r-rimedju ta' ritrattazzjoni jibqa' wiehed straordinarju u l-kazijiet li fihom jista' jinghata kif ikkontemplat specifikatament mill-ligi ghandhom jigu interpretati ristrettivament.

Ir-ritirrandi qed jibbaza t-talba tieghu ghar-revoka tas-sentenza ta' din l-Qorti fuq dak biss li jipprovdi l-Artikolu 811 (e) tal-Kap 12 li jaqra hekk:-

“811. Kawza deciza b'sentenza moghtija fil-grad ta' appell tista', tigi fuq talba ta' wahda mill-partijiet li jkollha nteress, tigi ritrattata, wara li qabel xejn tigi mhassra dik is-sentenza...

(e) jekk is-sentenza tkun applikat il-ligi hazin; ghall-finijiet ta' dan il-paragrafu,jitqies li kien hemm applikazzjoni hazina tal-ligi, fil-kaz biss li d-decizjoni, meta l-fatt kien tassew kif stabilit fis-sentenza attakkata, ma tkunx skond il-ligi, basta li l-kwistjoni ma tkunx dwarinterpretazzjoni ta' ligi, li fuqha, l-qorti tkun espressament tat decizjoni”.

F'dan il-kazJoseph Gauci qed jitlob ritrattazzjoni peress li qed isostni li l-prova li saret quddiem l-Qorti ghall-prova tat-titolu ta' l-atturi ma kienitx l-ahjar prova u allura hemm ksur tal-Artikolu 559 li jipprovdi li l-Qorti ghandha tesigi l-provizjoni tal-ahjar prova u mhux biss izda skond l-Artikolu 560,l-Qorti ghandha tichad li tingieb kull prova .. li ma hjiex l-ahjar prova. F'dan il-kuntest jghid li l-din il-Qorti diversament presjeduta, mxiet kontra l-ligi peress li l-Qorti mxiet fuq provi ohrali skond hija kienu jinkludu li l-istess konvenut kien “konsapevoli tal-fatt li l-art kienet ta' l-atturi” u provi ohra processwali li jwasslu sabiex ikkonvinciet ruhha li l-atturi huma proprjetarji tal-istess art mertu tal-kawza odjerna.

Dak li inghad fis-sentenza ta' din il-Qorti hija li l-kwistjoni tat-titolu tal-atturi fuq l-art mertu tal-kawza odjerna ma giex imqajjem quddiem il-Qortital-Ewwel istanza b'xi eccezzjoni formali, li kienu biss limitati ghall-kompetenza tal-istess Qorti,u li t-talbiet kienu infondati; fil-fatt inghad li l-kwistjoni ta' proprjeta' qamet biss accidentalment u jidher li l-Ewwel Qorti ghamlet riferenza ghax-xhieda tal-konvenut u martu li rrikonoxxew lil-atturi huma proprjetarji tal-istess art, u il-Qorti rreferiet ukoll ghax-xhieda tal-konvenut li jghid li huwa kien hallas il-kera lill-atturi, flimkien ma dik ta' martu Rita Gauci li qalet l-istess,u b'hekk il-Qorti kkonkludiet li t-titolu tal-atturi fuq l-istess art qatt inverita' ma gie kontestat mill-konvenut u kien ghalhekk li waslet ghall-konkluzzjoni taghha fis-sens indikat.

Ghalhekk dak li attwalment qed jitlob l-konvenut huwa biss li fid-dawl tal-provi prodotti - dawn jigu ezaminati u valutati mill-gdid, haga li ma hijiex permessa li ssir ghaliex il-Qorti meta tigi biex tiddeciedi jekk ikunx hemm jew le applikazzjoni hazina tal-ligi, ma tistax targa tezamina u tevalva l-fatti tal-kawza u lanqas taghti interpretazzjoni tal-istess.

Sabiex ikun lok ghall-applikazzjoni tad-disposizzjonijiet tal-Artikolu 811 (e) u allura jekk hemmx applikazzjoni hazina tal-ligi, l-fatti li fuqhom is-sentenza hija bbazata ma jistawx jigu valutati u ezaminati mill-gdid, u dan peressli tezisti din il-lamentela biss jekk jirrizulta li s-sentenza impunjata tkun applikat il-ligi hazina ghall-fatti tal-kaz u f'dan il-kaz tigi ndikata l-ligi li kellha minflok tigi applikata ghall-istess fatti.

Din il-Qorti tichad it-talbiet tar-ritrattandi fir-rikors tieghu ghaliex huma infondati fil-fatt u fid-dritt kif hawn deciz.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni