Referenza: 343/1986/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
17/01/2001
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
SAID PULLICINO JOSEPH
Partijiet
DEBONO WILLIAM vs COPPINI SAVIOUR
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
CAUTIO IURATORIA, ELEMENTI TA`
Fil-Qosor
Jista' jinghata lill-attur jew lill-appellant il-beneficcju tal-garanzija bil-gurament meta huwa juri prima facie li ghandu probabilis causa litigandi u hu jahlef li ma rnexxielux igib dik il-garanzija mehtiega skond il-ligi. Il-Qorti fis-smiegh tar-rikors li bih jintalab biex il-garanzija tigi moghtija bil-gurament tista' tidhol fil-mertu sa fejn dan jista' jiswa ghad-decizjoni tal-kwistjoni.

It-terminu probabilis causa litigandi ma jimportax fih innifsu d-definizzjoni prima facie tal-mertu, fis-sens li din il-Qorti kellha tasal prima facie ghall-konkluzjoni illi l-appellant seta' jirbah l-appell minnu ntavolat. Kien jinporta biss ezami da parti tal-Qorti tal-kwistjonijiet ta' fattu ta' dritt sollevati mill-appellant u r-risposta ghalihom da parti tal-appellat biex jigi stabbilit: (a) Li l-aggravju ma kienx wiehed frivolu u vessatorju; (b) l-kwistjonijiet hekk imqanqla jkunu jimmeritaw approfondiment u nvestigazzjoni ulterjuri da parti tal-Qorti tal-Appell; u (c) Li tali approfondiment seta' ukoll iwassal ghad-decizjoni diversa minn dik li tkun waslet ghaliha s-sentenza appellata moghtija mill-Ewwel Qorti.

Dan ma jfissirx illi l-Qorti trid tkun sodisfatta illi l-aggravju tal-appellant kien ser iwassal ghar-revoka jew riforma tas-sentenza appellata. Il-kelma "probabilis" ma tirreferix ghall-ezitu finali tal-appell imma tirreferi ghall-kawza tal-litigju. Il-Qorti allura trid tkun biss sodisfatta li l-appellant huwa gustifikat li jikkontesta s-sentenza appellata.

Fit-tieni lok l-appellant ghandu jahlef li ma rnexxilux igib dik il-garanzija mehtiega skond il-ligi. Kif gie f'diversi okkazjonijiet stabbilit fil-gurisprudenza din il-kondizzjoni biex tigi akkordata t-talba ghall-beneficju tal-garanzija bil-gurament kellha tissusti flimkien mal-prova li kienet tezisti probabilis causa litigandi.

Gie stabbilit ukoll li mhux bizzejjed li l-appellant jahlef li ma jkunx irnexxielu jgib il-garanzija mehtiega imma kien ikun mehtieg li tali gurament ikun wiehed oggettivament korrett u suffragat mill-element ta' prova. Kellhom ukoll jigu valorizzati l-kliem "li ma rnexxielux igib". Dan ifisser li l-appellant ghandu jissodisfa lill-Qorti li huwa kien b'kull mezz ragjonevoli ttanta jakkwista l-garanzija mehtiega skond il-ligi u li ma rnexxielux hekk jaghmel. Il-ligi thalli ghal kollox f'idejn il-gudikant, l-apprezzament tac-cirkustanzi biexjistabilixxi jekk l-isforzi li kellu jaghmel l-appellant biex jakkwista l-garanzija u li fihom ma rnexxiex kienux jissodisfaw il-vot tal-ligi. Lanqas ma taghti xi ndikazzjoni dwar x'kellhom ikunu dawn l-isforzi. Certament pero' l-appellant kien fl-obbligu li jaghmel dak kollu li kien umanament possibli biex jassigura li l-ordni tal-Qorti ghad-depozitu tal-garanzija mehtiega tigi sodisfatta.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni