Referenza: 772/2006/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
17/10/2008
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
VELLA MARCO ET vs DRAGONARA RESORT LTD
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
SERQ MINN LUKANDA
Fil-Qosor
L-atturi marru ghal “weekend break” fil-lukanda Westin Dragonara u fil-kors ta' l-alloggjar taghhomgew derubati minn zewg crieket tad-djamanti li, skond huma, kienu minnhom depozitati fis-“safe” tal-kamra. Is-socjeta` konvenuta tiddefendi ruhha kontra din l-allegazzjoni u l-konsegwenti pretensjonita' l-atturi ghar-rizarciment tad-danni li jammonta ghal valur ta €3,494.06 billi tikkontendi li hi ma kienetx fi htija.

It-Tribunal qata' u ddecieda billi fl-ewwel lok iddikjara lill-partijiet ugwalment responsabbli ghat-telf soffert mill-atturi billi dawn ikkontribwew ghall-akkadut daqs is-socjeta' konvenuta u li ghalhekk it-talba attrici ghandha tintlaqa' in parte fis-sens li s-socjeta' konvenuta ghandha thallas lill-atturi s-somma ta' €1,747.03, nofs il-valur tal-gojjelli li gew misruqa mil-lukanda Westin fejn kienu qed jalloggjaw l-atturi u li qed tigi kkundannata thallas lill-atturi. L-ispejjez tal-kawza kellhom jigu ssopportati mill-partijiet nofs kull wiehed.

L-appell devolut lil din il-Qorti mis-socjeta` konvenuta jikkontjeni kontestazzjoni dwar l-apprezzament tal-provi maghmul mit-Tribunal u l-interpretazzjoni minn dan tad-disposizzjoni tal-ligi ghall-fatti accertati.

Din il-Qorti tistqarr illi ma tistax taqbel mal-konkluzjoni li gie ghaliha t-Tribunalfis-sens illi l-istanza ta' l-atturi ma setghetx, in bazi ghall-fatti ezaminati, titqies fondata.Anzi, tista' tghid illi, fil-maggjor parti, il-premessi fattwali li jaghmel it-Tribunal huma zbaljati u imprecizi u dan wassal biex l-istess Tribunal ghamel diversi spekulazzjonijiet azzardati li ma kellhomx isiru.Din il-Qorti, twarrab is-sentenza appellata in kwantu tiddefetta kemm minn konsiderazzjonijiet sew ta' fatt, kif ukoll ta' dritt. Ghal dawn il-motivi din il-Qorti qed tilqa' l-appell, thassar ghal kollox is-sentenza appellata u b'hekk tichad it-talba ta' l-atturi appellati kontenuta fl-Avviz. L-ispejjez taz-zewg istanzi jitbatew mill-istess atturi appellati.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni