Reference: 315/2006/1

Judgement Details


Date
17/10/2008
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
ELLUL DAVID ET vs FLYAWAY TOURS
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
REKLAMAR U BEJGH TA SERVIZZ
Summary
It-Tribunal jidhirlu li persuna ghandha dritt li tinghata s-servizz jew prodott li tkun ghazlet a bazi ta' reklam li jkun sar minn dik il-persuna li tkun qed tbiegh is-servizz jew prodott. Il-persunali tkun qed tbiegh is-servizz jew prodott ma tistax tirreklama tali taht isem jew ditta maghrufa meta dan ma jkunx il-kaz ghaliex b'hekk tkun qed tizvija serjament il-klijent, u taghti impressjoni zbaljata jew tipprometti xi haga li m'hijiex f'pozizzjoni li tezegwixxi.

Kullhadd japprezza liisem partikolari bhal dak ta' grupp ta' lukandi huwa marbut haga wahda ma kwalita' ta' servizz u ‘standards' li wiehed ghandu jippretendi minn dak l-isem. Ghalhekk it-Tribunal jidhirlu li hija haga ragonevoli li l-atturi xtaqu jaghzlu b'mod partikolari s-servizz u l-kwalita' tal-grupp ‘Sheraton'. L-atturi ghandhom dritt jippretendu lura minghand is-socjeta' konvenuta l-ammont li hallsu ghall-akkomodazzjoni taghhom. Izda minn-naha l-ohra, t-Tribunal ma jistax jaqbel mat-talba tal-atturi li jippretendu lura l-ispejjes l-ohra li huma hallsu, u cioe l-ispejjes tal-flights u tal-‘extra night' fil-lukanda koncernata. Ghaldaqstant, it-Tribunal jaqta u jiddeciedi billi jichad l-eccezzjonijet tas-socjeta' konvenuta, u jilqa' limitatament it-talba tal-atturi fis-somma ta' €698.81.

Din il-Qorti ma ssib xejn x'ticcensura fir-ragonament u l-konkluzjoni tat-Tribunal fuq il-quantum tad-danni.Ma jidherx ghaldaqstant li tezisti raguni sufficjenti biex din il-Qorti titbieghed mill-konkluzjonitat-Tribunal ghal mod kif dan iddecieda l-kap ta' l-ispejjez.
Ghaldaqstant l-appell tas-socjeta`konvenuta qed jigi michud bl-ispejjez kontra taghha. Is-sentenza appellata qeghda konsegwentement tigi konfermata in toto kemm fir-rigward tal-mertu kif ukoll fil-rigward tal-kap ta' l-ispejjez.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info