Reference: 1187/2005/1

Judgement Details


Date
17/10/2008
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
MICALLEF RAYMOND PRO ET NOE vs CARBONARO ROSANNE ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
APPELL; HLAS RAPPREZENTANTI TA SUBBAPPALT
Summary
Din il-kawza tirrigwarda talba ghal hlas rapprezentanti xoghlijiet ta' subbappalt liema ammont baqa' ma thallasx. Il-konvenuta tghid illi m'hijiex il-legittima kuntradittrici stante illi hija qattma dahhlet f'obbligi mall-attur.

Fil-fehma tat-Tribunal ghal Talbiet Zghar, jidher illi fil-kaz in kwistjoni l-attur kien gie mqabbad mill-konvenuta Carbonaro ghal xoghlijiet f'appartament. It-Tribunal jirrileva lli ma hemm ebda ftehim iffirmat bejn iz-zewg partijiet dwar dawn ix-xoghlijiet. Ghalhekk it-Tribunal kellu joqghod fuq id-deposizzjonijet moghtija mill-partijiet kif ukoll fuq dokumenti ezebiti fl-Atti tal-kawza.

It-Tribunal huwa tal-fehma lli l-modus operandi tal-konvenuta Carbonaro jesponiha ghal azzjonijiet fil-konfront taghha, meta tingagga subappalturi direttament, titratta maghhom b'mod dirett minghajr ebda ftehim bil-miktub u thallashom ‘cash.' It-Tribunal isib illi il-modus operandi tal-konvenuta Carbonaro f'dan il-kaz in kwistjoni dahlitha f'obbligu mall-attur minhabba nexus dirett li kien hemm bejn l-attur pro et nomine u l-konvenuta Carbonaro.

Ghaldaqstant, it-Tribunal jaqta' u jiddeciedi billi jilqa' t-talba attrici u jikkundanna l-konvenuta Roseanne Carbonaro thallas lill-attur pro et nomine fis-somma ta' LM500.00 bl-interessi skond il-Ligi mid-data tas-sentenza filwaqt illi tillibera lil-kjamati in kawza mill-osservanza tal-gudizzju.

L-aggravju li fuqu hu bazat l-appell tal-konvenuta fil-kontestazzjoni ta' din is-sentenza hudak li t-Tribunal naqas milli japprezza, skond il-fattispeci tal-kaz, illi hi ma kienetx il-legittimu kontradittur.

Din il-Qorti ta' l-Appell hi tal-fehma illi r-rapport negozjali instawratghall-ezekuzzjoni tax-xoghlijiet saru esklusivament, fil-kaz ta' l-attur, bejnu u l-konvenuta. Prevalentement, il-konvenuta appellanti msejha fil-kawza giet inkarigata biex tiehu hsieb id-direzzjoniu s-sorveljanza tax-xoghlijiet necessitati fl-appartament. Tali responsabilita` direttiva ta' dawkl-istess xoghlijiet ghandha minn natura tal-locatio operarum ossija ta' l-appalt. Huwa veru li l-konvenuta ssubappaltat ix-xoghlijiet lil diversi kuntratturi, izda b'dak il-ftehim ma nholoqx ftehimdirett bejn dawn il-kuntratturi u l-kommittenti, imsejha fil-kawza, izda biss rapport obbligatorju ugwali bejn sub-appaltant u sub-appaltatur.

Ghaldaqstant din il-Qorti ta' l-Appell tirrespingil-appell tal-konvenuta u tikkonferma s-sentenza appellata, bl-ispejjez kontra l-istess konvenuta.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info