Reference: 4/2008

Judgement Details


Date
03/10/2008
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
CUMBO ANNABELLE vs FLOAT GLASS LIMITED
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Summary
F' dan il-kaz il-Kumpanija Appellata tallega li l-Appellanti kienet qed tipprepara li titlaq il-posttaghha peress illi kienet harget tqila u rat kif ghamlet biex tohloq incident li kien intiz biex tigbor somma ta' flus. Oltre dan, il-komportament u l-prestazzjoni tax-xoghol taghha kienu kagun tat-tkeccija taghha.L-Appellanti, mill-banda l-ohra, tallega li l-vera raguni ghal licenzjament taghha kien il-fatt illi harget tqila. L-Appellanti tghid li wara li giet ippressata, hi ffirmat TerminationForm inbjank u wara din giet mimlija u bhala raguni tnizzel li fil-gurnata tat-terminazzjoni taghhahi kienet ghadha fuq probation.

Dan il-kaz kien karatterizzat minn nuqqas ta' qbil minn xhieda dwar dak li gara. Ghaldaqstant, fin-nuqqas ta' kredibilita ta dak li sema', it-Tribunal Industrijali kellu jimxi skond il-bilanc ta' probabilita. Fl-opinjoni tat-Tribunal Industrijali, il-vera raguni li ghaliha skattat id-decizjoni drastika tal-licenzjament kien l-ahbar tal-pregnancy ta' l-Appellanti. Dan mhuwiex legalment accettabbli bhala l-motiv ta' tkeccija mill-impieg. Il-Kumpanija appellata appellat minn din id-decizjoni tat-Tribunal Industrijali.

Skond din il-Qorti ta' l-Appellma tarax raguni biex tiddiskosta ruhha mill-konkluzjoni raggunta fis-sentenza appellata. Ghaldaqstant din il-Qorti ta' l-Appell tichad l-appell u tikkonferma s-sentenza appellata, bl-ispejjez kontras-socjeta` intimata appellanti
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info