Referenza: 10/2005/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
09/07/2008
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
PORTELLI JOHN ET (APPELLAT) vs KORPORAZZJONI GHAS-SERVIZZI TA' L-ILMA (APPELLANT)
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
APPELL; ACTIO AQUILIANA
Fil-Qosor
L-atturi qeghdin jipproponu l-actio acquiliana u jirreklamaw hlas ghad-danni li jghidu li sofrew fil-bini u ghamara tar-residenza taghhom kawza ta' drenagg pubbliku li far u skula fil-fond residenzjali taghhom. Il-Korporazzjoni konvenuta qeghdha tikkontesta mhux biss il-fatt ta' l-iskular fih innifsu izda wkoll u konsegwenzjalment ir-responsabilita' tal-Korporazzjoni. Resqet wkoll l-eccezzjoni ta'l-inkompetenza ‘rationae valoris'.

Fil-fehma konsiderata ta' l-Ewwel Qorti fuq l-istregwa tax-xhieda prodotta u partikolarment tal-Inginier stess tal-Korporazzjoni m'ghandux ikun hemm dubbju li d-danni sofferti mill-atturi kienu kawza ta' l-isbruffar fis-sistema ta' drenagg pubbliku li ostura ruhu f'temp inuswali ta' xita qawwija u propulz mill-forza ta' gravita' sab sfogg fl-aktar punt debboli li bi sfortuna ta' l-atturi kien il-fond taghhom. Ghaldaqstant, l-Ewwel Qorti laqghet it-talbiet ta' l-atturi, illikwidat l-ammont ta' hsara sofferta mill-atturi fis-somma ta' Lm2952.84 u kkundannat lill-konvenut il-Korporazzjoni ghas-Servizzi tal-Ilma thallas dan l-ammont lill-atturi.

Bl-appell taghha minn din is-sentenza l-Korporazzjoni konvenuta ssottomettiet b'aggravju illi mangiebux provi inkonfutabbli ta' negligenza da parti taghha fil-qadi ta' dmirijieta, u li allura l-hsarat li mmanifestaw ruhhom fil-fond ta' l-atturi ma gewx kawzati minhabba xi agir taghha.

Il-Korporazjoni appellanti gabet ‘il quddiem, b'difiza, illi d-dannu subit mill-atturi ma kienx ir-rizultat ta' xi attivita negligenti taghha jew minn xi fonti ohra tar-responsabilita` akwiljana taht il-Kodici Civili imma minn kaz fortuwitu jew ta' forza magguri. Kif insenjat, ta' l-ewwel hu dak l-avveniment li ma setax ikun prevvedut minn persuna ta' ordinarja diligenza. Il-forza magguri invece, hi dik il-forza li ghaliha huwa impossibbli li wiehed jirrezisti.

L-Ewwel Qorti sewwa accertatruhha mill-ezistenza objettiva tas-sitwazzjoni ta' dannu dovuta ghall-inerzja kawtelativa tal-Korporazzjoni appellanti u ta' dak in-ness ta' kawzali bejn tali kondotta kolpuza u d-dannu subit. Wisqragonevolment, din il-kolpa negligenti taghha hi, fuq ir-ri-ezami ta' din il-Qorti ta' l-Appell tar-rizultanzi istruttorji, sew dezunta mill-fatti u c-cirkustanzi kollha tal-kaz.

Ghaldaqstant,l-appell qed jigi respint u s-sentenza appellata, ikkonfermata, bl-ispejjez anke ta' din l-istanza kontra l-Korporazzjoni konvenuta appellanti.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni