Referenza: 33/2007

Dettalji tas-Sentenza


Data
06/06/2008
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
PIRELLA SUPERMARKETS LIMITED vs SISA MALTA LIMITED
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
APPELL, ZGUMBRAMENT MINN FOND MIKRI
Fil-Qosor
Is-socjeta attrici akkuzat lill-konvenut li ma hallasx il-kera, u dan anke wara li ntbaghtulu zewg ittri. Il-Konvenut ma kkontestax l-ammont, pero' qal li l-ammont tal-kera li ma hallasx jaghmel tajjeb ghas-somma li s-socjeta attrici kellha taghti lill-konvenut.

L-Arbitru kkonkluda li l-ahharkera ma thallsitx mill-konvenut b'mod validu u ddettermina li l-konvenut kellu jhallas Lm42,000 u Lm7,000 VAT lis-socjeta attrici.

L-appell tas-socjeta` rikorrenti Pirella Supermarkets Ltd fil-kontestazzjoni tal-lodo ta' l-Arbitru hu fis-sens illi dan naqas milli japplika l-ligi kontrattwali maqbula konsenswalment bejn il-partijiet u wasal ghal konkluzjonijiet extra petita. Hi ghalhekk talbet ir-riforma ta' dak il-lodo f'dik il-parti tieghu fejn l-Arbitru ddecieda li ma jakkoljix it-talba taghha ta' l-izgumbrament tas-socjeta` appellata mill-fond mikri lilha.

Bhala aspett ta'ligi generali skond l-Artikolu 992 (1) tal-Kodici Civili, il-kuntratt maghmul skond il-ligi ghandu sahha ta' ligi bejn il-kontraenti tieghu. Dan il-karattru enfatiku li taghmel id-disposizzjoni jesprimi l-kuncett illi dak il-kuntratt ma jistax, in linea ta' principju, jithassar bil-volonta unilaterali ta' xi parti. In effetti, l-istess disposizzjoni, fis-subartikolu (2) taghha, tissokta tipprovdi illi l-kuntratti ma jistghux jigu mhassra hlief bil-kunsens ta' xulxin. Naturalment, la l-kuntratt hu ligi hu mistenni mbaghad li l-obbligazzjonijiet li jiskaturixxu minnu jigu osservati u adempitibil-bwona fede, skond ix-xorta taghhom, bl-ekwita, bl-uzu jew bil-ligi (Artikolu 993 Kodici Civili). Fil-fattispeci, dan jimporta illi s-socjeta` appellata kienet fl-obbligu li thallas il-kera metadovuta fl-iskadenza taghha.

Jinsab insenjat illi hemm l-extra petita jew ultra petita meta tigi sostitwita ghall-azzjoni jew ghad-domanda avanzata mill-attur azzjoni jew domanda ohra li minnu ma gietx proposta, jew meta d-decizjoni tmur aktar ‘l hemm mid-domanda jew azzjoni avanzata. Fil-kaztaht konsiderazzjoni ma nsibu xejn minn dan. L-ebda pronunzjament fuq xi kwestjoni estraneja ghall-oggett tal-gudizzju jew oltre l-limitu tal-pretensjoni jew ta' l-eccezzjoni.

Din il-Qorti ta'l-Appell cahdet id-decizjoni ta' l-Arbitru u kkonfermat id-decizjoni ta' l-Arbitru.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni