Referenza: 31/2002/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
06/05/2008
Qorti
CIVIL FIRST HALL (CONSTITUTIONAL JURISDICTION)
Ġudikatura
PACE RAYMOND C.
Partijiet
BELLIZZI JOSEPH ET vs AWTORITA MARITTIMA TA' MALTA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
DRITT TAT-TGAWDIJA TAL-PROPJETA - VJOLAZZJONI TAD-DRITT GHAL HARSIEN MINN DISKRIMINAZZJONI - VJOLAZZJONI TAD-DRITT GHAL RIMEDJU EFFETTIV - VJOLAZZJONI TAD-DRITT GHAL SMIGH XIERAQ
Fil-Qosor
Ir-ragunijiet ghal dan ir-rikors kostituzzjonali huma s-segwenti:
(1) Li kien hemm vjolazzjoni tad-dritt ghat-tgawdija tal-propjeta`;
(2) Li kien hemm vjolazzjoni tad-dritt ghal smigh xieraq;
(3) Li kien hemm vjolazzjoni tad-dritt ghal rimedju effettiv;
(4) Li kien hemm vjolazzjoni tad-dritt ghal harsien minn diskriminazzjoni.

L-esponenti jitolbu illi din l-Onorabbli Qorti joghgobha taghti dawk ir-rimedji kollha necessarji, taghmel dawk l-ordnijiet u tohrog dawk l-atti u taghti dawk id-direttivi li tqis xierqa sabiex id-drittijiet fondamentali taghhom jigu protetti u dan sabiex jigu mharsa d-drittijiet ta' l-esponenti garantiti bl-Artikoli 37, 39 u 45 tal-Kostituzzjoni ta' Malta u bl-Artikoli 6, 13 u 14 u bl-Artikolu 1 ta' l-Ewwel Protokoll li jinsabu fl-Ewwel Skeda tal-Kapitolu 319 tal-Ligijiet ta' Malta, (a) billi jigi dikjarat illi l-permess mahrug mill-Awtorita` Marittima lill-intimat Saviour Bellizzi nhareg abbuzivament u illegalment ghaliex jilledi d-drittijiet tar-rikorrenti u ghalhekk huwa null, invalidu u bla effett, u inoltre (b) billi jigi dikjarat illis-sentenza moghtija mill-Onorabbli Qorti ta' l-Appell, li kkonfermat is-sentenza moghtija tal-Prim'Awla tal-Qorti Civili, tivvjola d-drittijiet fondamentali fuq imsemmija ta' l- esponenti.

Il-Qorti laqghet it-talbiet tar-rikorrenti b'dan li jinghad li hemm ksur tal-Artikoli 37 u 39 tal-Kostituzzjoni ta' Malta u tal-Artikoli 1, 6 u 14 ta' l-Ewwel Protokoll li jinsabu fl-Ewwel Skeda tal-Kapitolu 319 tal-Ligijiet ta' Malta u konsegwentement:
(a) jigi dikjarat illi l-permess mahrug mill-Awtorita` Marittima ghall-uzu tal-marbat numru 15 f'Wied iz-Zurrieq inkwantu l-istess permess haregsabiex jintuza esklussivament minn Saviour Bellizzi nhareg abbuzivament u llegalment u ghalhekk huwa null, invalidu u bla effett, u ghalhekk tordna r-revoka tal-istess permess, u dan ghaliex meta l-istess permess inhareg b'mod hekk esklussiv gie lez id-dritt ta' uzu ta' l-istess irmigg mir-rikorrenti Joseph Bellizzi u ghalhekk konsegwentement tordna li sabiex jigi rispettat id-dritt tar-rikorrenti Joseph Bellizzi ghall-uzu wkoll tal-istess marbat numru 15 f'Wied iz-Zurrieq, jinhareg mill-istess Awtorita' Marittima permess sabiex l-uzu ta' istess marbat numru 15 f'Wied iz-Zurrieq mertu tal-kawza odjerna jinhareg kemm f'isem Saviour Bellizzi u kemm f'isem Joseph Bellizzi, b'dan li d-dritt ta' uzu ta' l-istess irmigg u kull temporary mooring right fuq l-istess irmigg tkun tista' tigi utillizzata kemm mill-istess Saviour Bellizzi u kemm mir-rikorrenti Joseph Bellizzi.

(b) billi jigidikjarat illi s-sentenza moghtija mill-Onorabbli Qorti ta' l-Appell, li kkonfermat is-sentenza moghtija tal-Prim' Awla tal-Qorti Civili, tivvjola d-drittijiet fondamentali fuq imsemmija tar-rikorrenti, in kwantu d-dritt ta' uzu ta' l-istess rikorrenti Joseph Bellizzi ghall-istess irmigg ma giex rikonoxxut, ghalhekk ir-rikorrenti ghandu d-dritt jorbot il-frejagattina tieghu wkoll ma' l-indikat marbat u rmigg f'Wied iz-Zurrieq u tiddikjara u tordna sabiex jinhareg permess fuq marbat numru 15 f'Wied iz-Zurrieq kemm f'isem Saviour Bellizzi u kemm f'isem Joseph Bellizzi b'dan li t-tnejn jkollhom ujkunu jistghu jezercitaw dritt ta' uzu ta' l-istess marbat u rmigg.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni