Referenza: 54/2005

Dettalji tas-Sentenza


Data
30/04/2008
Qorti
CIVIL FIRST HALL (CONSTITUTIONAL JURISDICTION)
Ġudikatura
VALENZIA GEOFFREY
Partijiet
CASSAR CARMEN vs DIRETTUR GHALL-AKKOMODAZZJONI SOCJALI
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Dettalji tal-Appellati


Appellata
Iva

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ARTIKOLU 37 TAL-KOSTITUZZJONI - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, ARTIKOLU 1 TA L-EWWEL PROTOKOL
Fil-Qosor
Ir-rikorrenti tippremetti fir-rikors taghha li meta d-Direttur alloka l-post lill-Anthony Tabone huma segwiex il-proceduri kif stabbiliti fl-Artikolu 8 (1) tal-Kap 125 b'mod li ghalhekk dan l-agir tad-direttur intimat ipprekludiha minn kull kontroll tal-propjeta' taghha. Inoltre r-rikorrenti taghmel enfasi fuq it-temporanjeta' tar-rekwizizzjoni tal-post taghha u cjoe li ghaddew iktar minn ghaxarsnin min meta Tabone ha l-post u dan il-perjodu ma jistax jigi kkunsidrat bhala wiehed temporanju.Dan l-agir tad-Direttur ghalhekk jammonta ghall-depravazzjoni effettiva tal-beni tar-rikorrenti.

Ir-rikorrenti tikkontendi li l-intimat effettivament hadilha de facto l-proprjeta' taghha. Fil-fehma ta' dina l-Qorti l-azzjoni mehuda mid-Direttur kellha l-iskop li l-fond jigi allokat b'keralil persuna bi bzonn ta' akkomodazzjoni u mhux li l-fond jittiehed permanentement minghandha. Ghalhekk mhux il-kaz li kien hemm xi esproprjazzjoni de facto imma kien biss stat ta' fatt fejn l-istat kien qed jikkontrolla l-uzu tal-proprjeta'.

Qed jigi kontestat ukoll li meta d-Direttur allokal-post lill-Anthony Tabone hu ma segwiex il-proceduri kif stabbiliti fl-Artikolu 8 (1) tal-Kap 125.Pero' jirrizulta li skond il-ligi imsemmija, Kap 125, id-Direttur mhux marbut li jipprocedi ghar-rikonoxximent ta' l-inkwilin. Il-ligi tghid ‘jista' u mhux ‘ghandu'. Inoltre anke kieku d-Direttur mexa b'dik il-procedura, u l-inkwilin ma giex rikonoxxut, ma kienx ifisser li l-procedura adottata kienet invalida. Id-direttur dejjem jibqalu d-dritt li jdahhal lil haddiehor, jekk ikun hemm il-bzonn.Ghalhekk l-interferenza li r-rikorrenti qed tilmenta minnha kienet legali u skond l-Artikolu 1 tal-Protokol 1.

Fil-kaz in ezami l-kjamat fil-kawza spicca bla dar billi d-dar fejn kien joqghodu li kienet wkoll tal-Housing, kienet inharqet u baqa' bla ma kellu fejn joqghod. Ghalhekk il-mizuramehuda mill-intimat f'dan il-kaz kienet qed issegwi skop legittimu. Il-Qorti trid tara jekk kienx hemm bilanc gust bejn l-interess generali tal-kommunita' u d-dritt tar-rikorrenti ghad dgawdija pacifika tal-possedimenti taghha. Il-Qorti hi tal-fehma li r-rikorrent giet imgieghelha ggor a disproportionate and excessive burden u qed tigi mitluba to bear most of the social and financial costs of supplying housing accommodation lill-familja Tabone, waqt l-intimat li setgha rranga l-post li kellu qabel Tabone, m'ghamel xejn u halla l-piz fuq ir-rikorrenti. Ghalhekk isegwi li l-awtoritajiet naqsu milli jilhqu bilanc xieraq bejn l-interessi generali tal-kommunita' u l-protezzjoni tad-dritt ta' proprjeta' tar-rikorrenti.

Il-Qorti tiddeciedi billi tiddikjara illi gew lesi d-drittijiet fundamentali tar-rikorrenti ai termini ta' l-Artikolu 37 tal-Kostituzzjoni ta' Malta u Artikolu 1 ta' l-Ewwel Protokol tal-Kovenzjoni Ewropea tad-Drittijiet Umani u Fundamentali tal-Bniedem (Kap 319) u dana minhabba l-agir ta' l-intimat.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni