Reference: 8/2007

Judgement Details


Date
09/04/2008
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
HALES JOE vs DIRETTUR TAS-SIGURTA SOCJALI
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
PENSJONI; HLAS TA PENSJONI TAR-ROMOL
Summary
Sitt snin fuq il-mewt ta' martu l-appellat applika ghall-Pensjoni tar-Romol. Id-Dipartiment approvalu din it-talba. L-appellat ressaq gravam quddiem l-Arbitru biex jitlob li l-beneficcju minnu rikjest jinghatalu b' sehh mid-data tal-mewt ta' martu. L-Arbitru laqa' dan l-ilment lilu sottopost ghaxirraguna illi d-Dipartiment kien messu, fit-termini tal-policy minnu stess adottata, baghat javza lill-appellat bid-dritt tieghu ghal din ix-xorta ta' Pensjoni.

F' termini rigidament legalistici meta ligi tippreskrivi l-mod u terminu ghall-prosegwiment ta' xi dritt, ma jistax, imbaghad, il-parti jippretendi illi ghan-nuqqas tieghu li josserva dik l-modalita jew li jottempera ruhu fit-terminu preskritt huwa ghandu xorta wahda jikkonsegwi l-beneficcju intier ta' dak id-dritt pretiz minnu.Dan ghaliex, kif saput, l-injoranza ta' ligi li tkun fis-sehh ma tistax titqies skuzabbli.

Opportunement, pero`, tajjeb jigi registrat ukoll il-hsieb sekolari illi “la presunzione che il cittadino conosce la legge non dev' essere troppo spinto ed indistintamente sempre applicata.”

Din il-Qorti tghid illi gjaladarba l-ligi kienet taffida lid-Direttur b' diskrezzjoni prudenzjali, kien jinhass xieraq illi huwa, bl-uzu ta' dik l-istess diskrezzjoni, ikejjel id-decizjoni tieghu b' modgust u sewwa u mhux bi prekoncetti legalistici.

Ghal dawn il-motivi din il-Qorti, filwaqtli legalment ma ghandhiex xelta ohra hlief li tilqa' l-appell, vivament tirrakkomanda lid-Direttur appellant biex bl-ezercizzju tad-diskrezzjoni tieghu jilqa' t-talba ta' l-appellat ghall-konsegwimenttal-hlas ta' l-arretrati tal-Pensjoni tar-Romol.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info