Reference: 687/2004/1

Judgement Details


Date
28/03/2008
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
BRIFFA JOHN vs FLOWER POWER (SALES) LTD
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Summary
L-attur talab lill-Qorti tal-Magistrati biex tikkundanna lis-socjeta' konvenuta thallas is-somma Lm2,953.00 rapprezentanti l-valur ta' numru ta' pjanti u l-pots taghhom liema pjanti gew depozitati ghand is-socjeta' konvenuta. Il-pjanti msemmija llum il-gurnata gew distrutti peress illi l-konvenuti ma hadux hsiebhom daqs li kieku kienu taghhom. Da parti taghha, is-socjeta' konvenuta Flower Power (Sales) Limited eccepiet illi l-azzjoni attrici ghandha tigi michuda bl-ispejjez kontra l-attur, u dan stante li l-pjanti in kwistjoni ma humiex ta' l-attur izda tas-socjeta' konvenuta stess.

Il-Qorti tal-Magistrati ssib illi l-attur ma rnexxielux jipprova fi grad li trid il-ligi illi l-pjantili gew elevati mill-pussess tieghu ghal fini ta' proceduri kriminali kienu verament tieghu. Ghaldaqstant l-Ewwel Qorti tichad it-talba ta' l-attur bl-ispejjez kontra tieghu.

L-impunjattiva ta'din is-sentenza hi mill-attur impustata fis-sens illi l-Ewwel Qorti ghamlet apprezzament zbaljat tal-provi. Huwa jilmenta li dik il-Qorti kienet ingusta mieghu meta ppenalizzatu ghax ma kellux ricevuti u meta ma hadetx in konsiderazzjoni d-digriet tal-Qorti tal-Magistrati (Malta) bhala Qorti ta' Gurisdizzjoni Kriminali li ordna r-ritorn mis-socjeta` konvenuta tal-pjanti. Jillanja wkoll illi, almenu, l-Ewwel Qorti kien messha rrivendikatlu d-dritt tieghu ghall-valur tal-qsari li kienu proprjeta` tieghu.

Hi regola logika antikissima illi f' materja ta' provi l-esigenza kardinali hi dikli min jallega jrid jipprova. In linea ta' massima fil-procedimenti civili, dan ifisser illi jispetta fl-ewwel lok lill-attur l-oneru tal-prova tal-fatti kostitutivi tad-dritt minnu pretiz bl-azzjoni tieghu. Din id-dixxiplina, imbaghad, tal-piz tal-prova issir kriterju biex jigi regolat il-gudizzju fuq il-fatt allegat u jassisti lill-gudikant ghall-formazzjoni tal-konvinciment tieghu.

Fil-kaz prezenti l-Ewwel Qorti sabet illi l-attur naqas milli jiskarika minn fuqu dak l-oneru jew ma impenjax ruhu bizzejjed biex isostni l-allegazzjoni tieghu u tkun maghrufa l-verita`. Dik il-Qorti issenjalatlu li ma kienetx konvinta mill-asserzjoni tieghu illi huwa akkwista, b' xiri jew bi tpartit, il-pjanti, ta' certa kwalita` rara u valur, li nstabu fil-pussess tieghu. Lanqas ma kienet perswasa mill-ispjegazzjoni moghtija minnu ghan-nuqqas tal-produzzjoni tar-ricevuta relattiva.

Dinil-Qorti ta' l-Appell qablet mad-decizjoni ta' l-Ewwel Qorti. Ghaldaqstant tichad l-appell u tikkonferma s-sentenza appellata, bl-ispejjez anke ta' din l-istanza jibqghu a karigu ta' l-attur appellanti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info