Referenza: 21/2005/3

Dettalji tas-Sentenza


Data
17/03/2008
Qorti
CIVIL FIRST HALL (CONSTITUTIONAL JURISDICTION)
Ġudikatura
VALENZIA GEOFFREY
Partijiet
RUGGIER JOSEPH EMANUEL ET vs RUGGIER JOSEPH OLIVER PRO ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Dettalji tal-Appellati


Appellata
Iva

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ESPROPRJAZZJONI; TGAWDIJA TA PROPRJETA
Fil-Qosor
Ir-rikorrenti qeghdin jitolbu rimedju kostituzzjonali u konvenzjonali ghax qed jghidu illi, fi proceduri gudizzjarji li wasslu ghal sentenza ta' zgumbrament moghtija kontra taghhom, huma ma nghatawx smigh xieraq minn tribunal imparzjali u indipendenti, bi ksur tal-jedd fondamentali taghhom imhares taht l-Artikolu 6 tal-Konvenzjoni Ewropea ghall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fondamentali u taht l- Artikolu 39 tal-Kostituzzjoni ta' Malta. Ir-rikorrenti qeghdin jghidu wkoll illi nkiser il-jedd taghhom ghat-tgawdija tal-proprjetà taghhom, imhares taht l-Artikolu 1 ta' l-Ewwel Protokoll tal-Konvenzjoni u l-Artikolu 37 tal- Kostituzzjoni.

Ir-rikkorrenti qed jallegaw, li gie xolt il-kuntratt ta' cens perpetwu, bil-konsegwenti “telf” ta' proprjeta' taghhom, fi proceduri gudizzjarji li saru minghajr ma' huma kienu gew debitament notifikati bl-atti u bl-avviz tas-smigh tal-kawza. Huma kienu ghamlu l-procedura ta' ritrattazzjoni, izda t-talba giet michuda billi s-subartikolu (2) ta' l-Artikolu 818 tal-Kap. 16 kien jimpedixxi tassattivament li ssir ritrattazzjoni wara li jghaddu hames snin minn meta tkun inghatat l-ewwel sentenza. Wara li ezawrew dan ir-rimedju tar-ritrattazzjoni ir-rikorrenti konjugi Ruggier fethu l-proceduri kostituzzjonali prezenti.

In vista tal-fatt li lill dina l-Qorti jirrizultalha li r-rikorrent Joseph Emanuel Ruggier kien gie notifikat bl-avviz tas-smigh tal-kawza, u ghalhekk kieku ried kellu l-opportunita' li jikkontestat-talba, hu ma jistax issa jilmenta li ma kienx nghata smigh xieraq minn tribunal imparzjali u indipendenti, bi ksur tal-jedd fondamentali tieghu mhares taht l-Artikolu 6 tal-Konvenzjoni Ewropea ghall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fondamentali u taht l-Artikolu 39 tal-Kostituzzjoni ta' Malta.

Dwar l-allegazzjoni li kien hemm vjolazzjoni tad-dritt ghall-proprejta' taht l-Artikolu 1 ta' l-Ewwel Protokol tal-Konvenzjoni u l-Artikolu 37 tal-Kostituzzjoni, l-Qortihi tal-fehma li dawn l-artikoli ma japplikawx billi fil-kaz in ezami ma kien hemm ebda tehid sforzuzta' proprjeta' imma biss tehid bhala rizultat ta' obbligi naxxenti minn kuntratt jew minhabba ksurta' ligi jew minhabba ordni tal-Qorti.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni