Referenza: 21/2007

Dettalji tas-Sentenza


Data
28/01/2008
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
AZZOPARDI GREZZJU vs PUBLIC BROADCASTING SERVICES LIMITED
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Fil-Qosor
L-appellant talab lil dan it-Tribunal sabiex jinvestiga l-allegazzjoni tieghu illi ma kienx qed jithallas ugwalment ghax-xoghol li kien simili ghal ta' haddiehor. Da parti taghha s-socjeta` intimata allegat id-dekadenza tat-terminu ghall-prezentata ta' l-istess lament u una volta kien hemm l-istrutturazzjoni l-gdida fil-Public Service Broadcasting, l-appellant ma kellu l-ebda gustifikazzjoni li jillamenta.

Il-perjodu ta' erba' (4) xhur kif hemm indikat fl-artiklu 75 (3) tal-Kap 452 huwa wiehed ta' dekadenza u mhux wiehed ta' preskrizzjoni li jista' jigi interrott. Il-mens legis tal-legislatur kien wiehed illi kwalunkwe kaz ta' ksur u ta' drittijiet ghandu jigi investigat mill-ewwel uma jhalli l-ebda zmien jghaddi inutilment. Huwa fl-interess ta' l-istess appellant illi una volta ikun hemm ridazzjoni kontra tieghu huwa ghandu jiehu l-passi immedjatament halli minghajr ma jhalli l-kors taz-zmien jghaddi inutilment.

Il-ligi trid illi kwalunkwe ksur ghandu jigi stronkat mill-ewwel, jigi investigat u f' ezitu pozittiv jinghata rimedju. Pero huwa fl-interess ta' l-istess impjegat illi jiehu dawk il-passi necessarji entro termine, entro limiti stabbiliti mill-ligi illi danjista' jigi attwat. Fin-nuqqas ta' azzjoni jew fl-ommissjoni ta' azzjoni da parti ta' l-appellant ma tistax tigi sanata anzi jinghad ukoll illi m'hijiex sanabbli f' dan is-sens.

It-Tribunal laqa' l-eccezzjoni preliminari tas-socjeta` intimata dwar d-dekadenza mit-terminu ta' erba' (4) xhurli fiha l-appellant kellu jippromwovi l-istanza odjerna.

Appella minn din is-sentenza r-rikorrenti bl-aggravju illi t-Tribunal Industrijali ma interpretax korrettement id-disposizzjonijiet tal-ligi li jghoddu fir-rigward tat-terminu ghall-proponiment ta' l-ilment quddiemu. Koncizament, l-obbjezzjoni tieghu hi arginata fuq din il-bazi duplici:-
1.In bazi ghall-impostazzjoni tal-kaz tieghu fuq id-dispost ta' l-Artikolu 27 ta' l-Att dwar l-Imjiegi u Relazzjonijiet Industrijali, il-ksurlamentat minnu kellu jitqies ta' natura kontinwata u, konsegwentement, it-terminu prevvist mil-ligi,ex-Artikolu 30 (1) u 75 (3), ghall-avviz lit-Tribunal ma kellux jibda jghaddi sakemm il-fatt diskriminatorju jibqa' fis-sehh;
2.F' kull kaz kien hemm il-fatt tal-konciljazzjoni mahsuba bil-FtehimKollettiv u li l-process taghha ntemm bl-ittra definittiva tas-socjeta` appellate.

Fuq l-ezami taghha tas-sentenza appellata, din il-Qorti ta'l-Appell tosserva illi l-aspetti rilevanti ta' l-aggravji sottomessi, u hekk dibattuti quddiem it-Tribunal, ma gewx minn dan approfonditi kif jixraq,lanqas b' dak il-minimu ta' sforz intellettwali u ta' analisi serja li l-problematika sottoposta lilu kienet hekk certament timmerita.

L-appellanti kien qieghed jirrivendika d-dritt tutelat lilu mill-Artikolu 27 ta' l-Att imsemmi bl-iskop li ma jkomplix jircievi trattament anqas favorevoli minn dak ta' impjegati ohra fl-istess klassi ghal xoghol ta' valur ugwali. F'dan il-kaz ghandek sitwazzjoni ta' tkeccija ngusta u din necessarjament timplika illi d-data tal-licenzjament hi ben iffirmata f' mument specifiku ta' zmien. Huwa proprju ghalhekk li l-inciz (3) ta' l-Artikolu 75 jitkellem fuq it-tehid ta' azzjoni fit-terminu statutorju prefiss “mid-data effettiva tal-ksur allegat”. Invece, l-Artikolu 30 (1) jistipula, fil-kaz ta' ksur tal-kondizzjonijiet ta' l-impjieg, zmien utili ghall-prezentata ta' l-ilment “mill-ksur allegat”. Huwa sintomatiku f' materja ta' ksur bhal dan illi minn natura stess tieghu ma jistax jigi alleccjat ma' xi data effettiva in kwantu, jekk l-appellanti,kif allegat, ikompli jissubixxi l-istess trattament differenzjali u jissokta jircievi rata ta' rimunerazzjoni inferjuri ghal xoghol ta' valur ugwali, komparat ma' haddiema ohra fl-istess klassi, taliksur ma jistax hlief jitqies wiehed li, kif kwalifikat mill-kazistika Ingliza citata mill-appellanti, huwa “a continuing act” perkorribbli matul id-durata ta' l-impjieg.

Ghaldaqstant, din il-Qorti ta' l-Appell hasret is-sentenza appellata bl-ispejjez kontra s-socjeta` appellata. Irrimandatl-atti lura lit-Tribunal Industrijali ghal konsiderazzjoni u decizjoni tieghu fil-mertu tat-talba
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni