Referenza: 1467/1993/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
05/10/2001
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D.
Partijiet
BARBARA AIC JOSEPH NOE ET vs EL FERGHANI ABDULLAH ABOUAISHI NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
SOCJETA` KUMMERCJALI, DOVERI TAR-REGISTRATUR FIL-KUNTEST TA` AMALAGAMAZZJONI - SOCJETA` KUMMERCJALI, EFFETTI TAL-PUBBLIKAZZJONIJIET FIL-GAZZETTA TAL-GVERN FIL-KUNTEST TA` AMALGAMAZZJONI - SOCJETA` KUMMERCJALI, NULLITA` TA` AMALGAMAZZJONI
Fil-Qosor
Jekk il-fuzjoni bejn zewg socjetajiet kummercjali tigi dikjarata nulla minn Qorti kompetenti, kumpanija li tkun giet mhassra mir-Registru tas-Socjetajiet Kummercjali fil-process ta` dik l-amalgamazzjoni ma titqiesx li tkun waqfet milli tezisti. Il-process kollu li wassal ghall-pubblikazzjoni tar-Registratur fil-Gazzetta tal-Gvern tat-thassir ta' l-isem tas-socjeta' assorbita fil-process tal-amalgamzzjoni jigi awtomatikament inficcjat.

La darba l-fuzjoni kienet dikjarata bhala nulla b'gudikat ta' Qorti kompetenti, kien aktar proprju li jigi nvokat u applikat il massima "quod nullum est nullum producit effectum".

Huwa l-att tal-fuzjoni meta ritwalment u validament kondott illi iwassal biex socjeta' tigi assorbita f'ohra u mhux l-att tar-Registratur li jikkancella isimha mir-registru u konsidrat allura li ma kienx l-att tar-Registratur illi jimmaterjalizza l-estinzjoni guridika tas-socjeta'. Ghalhekk mhux korrett li jinghad li r-Registratur tas-Socjetajiet m'ghandu ebda poter moghti lilu mil-ligi li jerga' jirravviva s-socjeta' in kwistjoni. Socjeta' li tigi dikjarata b'gudikat illi ma kienet qatt tilfet l-individwalita' taghha u konsegwentement kellha necessarjament titqies li kienet u baqghet tkompli tezisti u qatt ma waqfet milli tezisti.


Madanakollu, d-dikjarazzjoni tal-Qorti kompetenti fis-sens illi l-amalgamazzjoni bejn zewg socjetajiet kummercjali kienet nulla u bla effett fil-ligi ma kenitx effettiva fil-konfront ta' terzi, jekk mhux qabelma jkun hemm ir-revoka da parti tar-Registratur tas-Socjetajiet Kummercjali ta' l-avviz tal-kancellament tas-socjeta' minn fuq ir-registru relattiv.

Ir-registrazzjoni maghmula mir-Registraturtas-Socjetajiet ma tiddeterminax l-ezistenza u l-inezistenza ta' socjeta' kummercjali. L-azzjoni tar-Registratur infatti, hija biss azzjoni amministrattiva rikjesta mill-ligi bi procedura intiza sabiex tipprotegi lil terzi sabiex taccertahom mill-fatt illi s-socjeta' kummercjali kienet regolarmenttezisti u f'posizzjoni li tinnegozja bhala personalita' guridika awtonoma. Huwa ghalhekk illi l-ligi tipprovdi li kumpanija tieqaf milli tezisti b'wahda mill-metodi li tikkontempla l-istess ligi fosthom il-metodu tal-fuzjoni ta' kumpanija f'kumpanija ohra.

Ir-Registratur tas-Socjetajiet, ghandu dover espressament bil-ligi, li jirregistra din ir-rejalta guridika kif dikjarata b'sentenza tal-Qorti li tkun ippronuncjat in-nullita` tal-amalgamazzjoni.

Ir-Registratur tas-Socjetajiet laghandu l-poter moghti lilu mil-ligi li joqtol u lanqas li jiravviva s-socjeta' kummercjali. Ghandubiss l-obbligu illi isegwi l-procedura imposta fil-Ligi biex f'kaz ta' tibdil u ghaqda ta' socjetajiet, jirregistra dak li jkun irrizultalu li ritwalment sehh sakemm ikun sodisfatt illi l-provvedimenti relattivi ta' tal-ligi jkunu gew imharsa. L-att ta' registrazzjoni, fih innifsu ma jista` jkollu l-ebda effett materjali fuq is-sostanza tar-registrazzjoni mitluba. Il-kompitu tar-Registratur huwa biss li jassigura ruhu li jkunu gew osservati skrupolozament il-provvedimenti tal-Ligi. Ghalhekkmhux necessarju li tali r-registrazzjoni tigi ordnata specifikament mill-Qorti.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni