Referenza: 24/2007

Dettalji tas-Sentenza


Data
22/01/2008
Qorti
CIVIL FIRST HALL (CONSTITUTIONAL JURISDICTION)
Ġudikatura
FARRUGIA SACCO LINO
Partijiet
DEBONO MARIA DOLORES SIVE DORIS vs AVUKAT GENERALI IN RAPPREZENTANZA TAL-GVERN TAR-REPUBBLIKA
ECLI
N/A
Judgement Type
PARTIAL SENTENCE

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
PROETEST GUDIZZJARJU, HLAS TA CENS
Fil-Qosor
L-Att XXVII tas-sena 1976 introduca emendi li kienu jkopru emendi lil certi artikli b'effett retroattiv u li kienu gew dikjarati nulli u bla effett min din l-Onorabbli Qorti fis-sentenza taghha 520/95AJM tad-12 t'April, 1999. Bil-ligi precedenti l-esponenti kienet tottjeni r-ripreza ta l-immobli.

L-intimat f'din il-kawza appella ghad-decizjoni ta' din l-Onor. Qorti, u tali appell ilhu ghal decizzjoni ahharija lokalment mill-Onorabbli Qorti Kostituzzjonali wara mhux inqas minn seba u erbghin seduta. Ir-rikorrenti gibdet l-attenzjoni tal-Kummissjoni ghal-Amministrazzjoni tal-Gustizzja ghal dak li hi tikkunsidra bhala nuqqas gravi b'dak id-dewmien, pero` baqghet minghajr twegiba ankewara li ngibdet l-attenzjoni tal-Ecc. Tieghu l-President tar-Reppublika ghal dak id-dewmien u l-konsegwenza li dak qed jikkaguna lir-rikorrenti.

L-aggravju tar-rikorrenti huwa aktar evdienti meta jittiehdu in kunsiderazzjoni d-diversi proprjetajiet li hija ghandha moghtija b'cens taht il-kundizzjonijiet li kienu jezistu qabel l-introduzzjoni tal-emendi li din il-Qorti kienet ddecidiet taliemendi li huma nulli u bla effett. Dan qed jinghad ghall-Artiklu 1524 tal-Kap 16.

Bl-introduzjoni tal-emendi li saru bl-Att XXVII tas-sena 1976, l-Artiklu 1607 tal-Kap 16 kien numerat 1519 ukonsegwenza tal-emendi r-rikorrenti qed tbati d-danni. Fl-artiklu 1607 (2) kien hemm stipulat illi jekk ikun hemm ftehim espress f'kuntratt dak il-ftehim ghandu jkun vinkloanti. Bl-artiklu 1519 (2) lissostitwixxa dak l-artklu 1607 (2), introduca l-kuncett illi “u dak iz-zmien jista', ghal raguni tajba jigi mtawwal ghal-zmien moderat iehor”. L-Artiklu gdid 1524 (li ssotitwixxa l-Artiklu 1613) li ghamel id-disposizzjonijiet godda applikabbli, gie dikjarat null u bla effett bis-sentenza 520/99 AJMtat-12 t'April, 1999.

Konsegwenza tal-emendi li saru bl-Att XXVII tas-sena 1976, ir-rikorrenti giet imcahda minn parti mit-talbiet taghha fil-kawza deciza fit-22 ta' Novembru, 2006 u b'hekk batiet danni.

Meta din l-Onor. Qorti giet tiddeciedi l-kaz, gara, li, minkejja dak miftiehem bejn il-partijiet, il-Qorti ghazlet li tapplika l-ligi kif mibdula li kienet iddikjarata nulla u bla effett minn din l-istess Onorabbli Qorti.

Kull prova li trid taghmel ir-rikorrenti ghall-iskoptat-talbiet taghha m'hi sejra tottjeni xejn billi tressaq il-provi dwar dak li seta' sar fil-Kummissjoni. Dak li sar quddiem il-Kummissjoni certament mhux ser iwassal ghal nullita` o meno ta' l-artikolu 1524 u anqas biex jigi deciz jekk id-dewmien imsemmi kemm quddiem l-ewwel Qorti kif ukoll quddiem il-Qorti Kostituzzjonali fejn qed jigi allegat li l-appell ilu ghal decizjoni ghal 47 seduta kienx wiehed gustifikat jew le. Anqas m'hu ser iwassal biex jistabbilixxi jekk kienx hemm telfien ta' drittijiet li r-rikorrenti kienet intitolata ghalihom u li din il-Qorti tipprovdi rimedju adegwat.

Ghaldaqstant il-Qorti tichad it-talba tar-rikorrenti biex tinghata aktar informazzjoni dwar il-proceduri quddiem il-Kummissjoni fil-kaz in ezami.

Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni