Reference: 2067/1996/1

Judgement Details


Date
05/10/2001
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
PATINIOTT GRAZIO ET vs CINI ANTHONY ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
KOMUNJONI TAL-AKKWISTI, AKKWIST TA` PROPRJETA` MOBBLI LI L-PREZZ TAGHHA MA JITHALLASX MAL-KONSENJA JEW QABEL - KOMUNJONI TAL-AKKWISTI, ATTI NORMALI TA` GESTJONI TA` KUMMERC, NEGOZJU JEW PROFESSJONI - KOMUNJONI TAL-AKKWISTI, TRANSAZZJONI - TRANSAZZJONI, DEFINIZZJONI TA`
Summary
L-artikolu 1324 (li jitkellem dwar atti normali ta` gestjoni ta` kummerc, negozju jew professjoni) ma japplikax ghal kull att tal-kummerc kif definit mill-Kodici tal-Kummerc. Japplika biss fil-kaz ta' persuna li tkun qed tezercita kummerc, negozju jew professjoni bhala attivita' ekonomika u li fihal-kontrattazzjoni taht ezami setghet tinkwadra ruhha bhala att normali tal-gestjoni taghha.

Transazzjoni dwar xi atti jkunu xi jkunu imissu liz-zewg mizzewgin flimkien (Artikolu 1322(2) tal-Kap. 16).

Irid jigi notat illi:

(a) It-terminu "transazzjoni" ghandu sinifikat legali preciz u ghandu jigi interpretat skond kif definit fl-artikolu 1718 tal-Kodici Civili, ossia, bhala kuntratt li bih il-partijiet b'xi haga li jaghtu, iweghdu jew izommu jaghtu tmiem ghall-kawza mibdija jew jevitaw kawza li tkun sejra ssir. Ghalkemm potenzjalment kull vertenza setghet twassal ghalproceduri gudizzjarji, kull vertenza bhal din setghet ukoll tigi komposta barra l-Qorti. Il-ligi makenitx tesigi li kull ftehim milhuq dwar vertenza kellu necessjarment issir bil-miktub u jkun iffirmat mill-kontendenti. Il-ligi bl-ebda mod ma riedet tnaqqas il-valur ta' ftehim bonarju siggillat biftehim bil-fomm taht l-insenja ta' l-irgulija. Il-ftehim kellu jkun bil-miktub biss meta l-vertenza dwar determinazzjoni ta' drittijiet u obbligi civili tkun tifforma l-mertu ta' kawza diga' mibdijajew li tkun sejra ssir. "Il-kliem "kawza li tkun sejra ssir" jimplika d-determinazzjoni ta' partili kellha d-dritt li tagixxi biex tirrivendika l-jeddijiet taghha u li tkun fil-punt li hekk taghmel. Fil-fatt il-gurisprudenza titkellem dwar l-imminenza tal-kawza. Ftehim fejn il-partijiet jikkonvjenu dwar oggett li fuqu ma hemm pendenti ebda kawza jew li fuqu ma kien hemm ebda hsieb ta' kawza imminenti, ma jikkostitwixxix transazzjoni kif kontemplata fil-ligi; u

(b) L-Artikolu 1322(2)tal-Kap. 16 ma jiddistingwix dwar x'forma ta' transazzjoni kienet tehtieg il-kunsens taz-zewg mizzewgin. L-oggett ta' transazzjoni seta' allura jkun kemm att ta' amministrazzjoni ordinarja kif ukollatt ta' amministrazzjoni straordinarja. Infatti, filwaqt illi s-subinciz (2) jekwivali t-transazzjoni fiha infisha mat-twettiq ta' atti ta' amministrazzjoni straordinarja u ghal dawn kienet tehtieg il-konkorrenza taz-zewg mizzewgin flimkien, is-subinciz (3) ta' l-artikolu 1322 ma jinkludix it-transazzjoni fost l-elenku inkluziv u restrittiv ta' dawk li l-ligi tqis li huma atti ta' amministrazzjonistraordinarja. Distinzjoni din importanti in kwantu hemm disposizzjonijiet tal-Kodici Civili illijapplikaw biss ghall-atti ta' amministrazzjoni straordinarja u allura ma japplikawx ghat-transazzjoni (e.g. l-artikolu 1323 li jipprovdi ghal meta jkun hemm cahda jew nuqqas ta' kunsens) waqt li hemmdisposizzjonijiet ohra li japplikaw ghall-kazijiet kollha fejn l-atti jkunu jehtiegu l-kunsens taz-zewg partijiet mizzewga u li jinkludu allura kemm atti ta' amministrazzjoni straordinarja kif ukoll transazzjoni (e.g. l-artikolu 1326 tal-Kap 16 li jitratta dwar atti imwettqa minghajr il-kunsens mehtieg).

L-artikolu 1322(3)(g) tal-Kodici Civili jikkwalifika bhala att ta' amministrazzjoni straordinarja "l-akkwist tal-proprjeta' mobbli ... li l-prezz tieghu ma jithallasx mal-konsenja jew qabel". Il-ligi ma tiddefinix kif kellu jsir l-akkwist tal-proprjeta mobbli u dan ifisser li seta' jsir bi kwalunkwe titolu inkluz tpartit, u naturalment b'komprovendita'. Lanqas tillimita t-tifsiratal-kelma "mobbli" li kellha tinghata d-definizzjoni skond id-disposizzjonijiet ta' l-artikoli 312 et seq tas-subtitolu 2 tat-Titolu 1 tat-Taqsima 1 tat-Tieni Ktieb tal-Kodici Civili inkluzi allura dawk l-oggetti meqjusa mobbli ghax hekk tqishom il-ligi fosthom l-obbligazzjonijiet, l-azzjonijiet u l-jeddijiet kollha li ma jitqiesux mil-ligi bhala immobbli.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info