Reference: 1998/1997/1

Judgement Details


Date
30/11/2007
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, MAGRI ALBERT J., MALLIA TONIO
Parties
ABDILLA ANTHONY ET vs DEGUARA EMANUEL ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
TRASFERIMENT TA PROPRJETA - TRASFERIMENT TA PROPRJETA; L ELEMENT TA BONA FIDE
Summary
Dikjarazzjoni mahruga mill-President ta' Malta m'ghandhiex l-effett ta' trasferiment tal-proprjeta`sakemm ma jsirx il-kuntratt relattiv ta' akkwist. Bhala proprjetarju tas-sit dan jibqghalu interessjagixxi biex jipprotegi l-proprjeta` tieghu u jassigura li din ma tigix imnaqqsa minn terzi li jidhrilhom li ghandhom jokkupaw partijiet minnha. L-art li, eventwalment, tigi trasferita lill-awtoritajiet governattivi, wara li jigu kompletati l-proceduri ta' esproprjazzjoni, tkun trid tigi hekk trasferita libera minn kull pretensjonijiet ta' terzi, u kwindi, s-sid, ghandu kull dritt jissorvelja l-art biex jara li din tibqa' intatta sa ma jsir it-trasferiment effettiv.

Il-kriterju tal-bona fides huwa soggettiv u oggettiv fl-istess hin, i.e. ikun in mala fide mhux biss min jaf izda wkoll min, li kieku mexa bil-ghaqal ta' bonus paterfamilias, kien ikun jaf illi l-art li qieghed jibni fuqha ma hijiex tieghu. Dan johrog mill-Artikolu 531 tal-Kodici Civili:
531. (1) Persuna li, ghalragunijiet li ghandhom mis-sewwa, tahseb li l-haga li tippossjedi hija taghha, hija pussessur ta' bona fidi.

(2) Min jaf, jew minhabba c-cirkostanzi ghandu jahseb li l-haga li jippossjedi hija ta' haddiehor, huwa pussessur ta' mala fidi.

Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info