Referenza: 851/2000/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
17/01/2001
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
MICALLEF JOSEPH R.
Partijiet
UCIM COMPANY LTD vs MARTIN NATHAN
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
CITAZZJONI, NUQQAS TA` REFERENZA GHAL ARTIKOLU TAL-LIGI MA JGIBX IN-NULLITA` TAC-CITAZZJONI - INTERESS GURIDIKU, ATTWALITA` TA` - INTERESS GURIDIKU, ELEMENTI TA`
Fil-Qosor
Il-Kap. 12 tal-Ligijiet ta' Malta jirrikjedi li citazzjoni jkun fiha tifsir car u sewwa tal-oggett ur-raguni tat-talba. Mhux mehtieg li ssir referenza ghall-artikolu tal-Ligi li fuqu tkun ibbazata l-azzjoni. B'hekk dan in-nuqqas ma jistghax iwassal ghan-nullita' tac-citazzjoni.

L-interess sabiex tigi istitwita azzjoni irid ikun (a) guridiku, billi jkun fih ipotesi tal-esistenza ta' dritt uta' ksur tieghu; (d) dirett meta jesisti fil-kontestazzjoni jew fil-konsegwenzi taghha u personalifis-sens li jirrigwarda lill-attur; u (c) atttwali fis-sens li jrid johrog minn stat attwali ta' vjolazzjoni ta' dritt, fi kliem iehor, il-ksur attwali ta' jedd fil-ligi konsistenti f'kondizzjoni pozittiva jew negattiva li xxejjen dritt li jappartieni lid-detentur jew li lilu jisthoqq (Ara sentenza John Muscat et vs Rachelle Buttigieg et Prim'Awla AM tas-27 ta' Marzu, 1990 Koll. Vol: LXXIV.iii.481)

L-interess jista' jigi mfisser bhala dritt apparteneneti lill-attur li l-konvenut qed jirrifjuta li jirrikonoxxi. Ghalhekk, dan igib mieghu l-konsegwenza li l-ewwel u l- aqwa interess guridikament ammissibbli huwa dak li kull persuna ghandha, jigifieri li titlob li fil-konfront taghhassir gustizzja, jew inkella li tikkoregi ingustizzja kommessa fil-konfront taghha (Ara Veronica Farrugia et vs Mary Buhagiar tal-Qorti tal-Appell (Sede Kummercjali) tat-2 t'April, 1993 Koll. Vol: LXXVII.ii.98);

Illi dwar l-attwalita' tal-interess tfisser li jekk l-azzjoni tkun inkapaci li tipproduci rizultat vantagguz jew utili ghal min jipproponiha jew jekk dan ir-rizultat, jew sentenza,ma jkunx jista' jigi uzufruwit, dik l-azzjoni ma tistax tigi protetta (Ara Michelangelo Bond vs Carmelo Mangion et tal-Qorti tal-Appell tas-27/5/1991 Koll. Vol: LXXVii.385 u Maria Giulia Millard vs George Said et Qorti tal-Appell tal-14/9/1988 Koll. Vol: LXXII.ii.299). Minbarra dan, u dejjem ghal dak li jirrigwarda l-attwalita' tal-interess, tali interess irid jibqa' jsehh matul il-hajja tal-azzjoni, ghax meta dan l-interess jonqos, il-konsegwenza immedjata tkun li l-konvenut jigi mehlus milli jibqa' fil-kawza (Ara Joseph Sammut et noe vs Carmelo Attard Qorti tal-Appell 17/2/1993 Koll.Vol: LXXVII.ii.246)

Hawnhekk, il-konvenut kien impjegat mas-socjeta` attrici fuq kuntratt ta` xoghol ghal zmien indefinit. Il-konvenut gie imkecci mill-impjieg tieghu ghax ma accettax varjazzjoni fis-sistema ta` commissions li kienu jithalsu lilu mis-socjeta` attrici. Is-socjeta` attrici b'din l-azzjoni kisbet il-konferma tal-validita` ta' din il-varjazzjoni.

Il-Qorti laqghet l-eccezzjoni ta' nuqqas ta' interess guridiku tas-socjeta` attrici li tistitwixxi l-azzjoni fuq il-bazi li tali interess kien jinkwadra ruhu fil-qofol tal-kwestjoni tat-tkeccija mill-impieg tal-konvenut minn mas-socjeta' attrici, kwestjoni li, bit-tifsira espressa tal-ligi, hija vestita esklussivament fit-Tribunal Industrijali. It-talba ewlenija tas-socjeta' attrici kienet marbuta mar-raguni li wasslet ghat-tkeccija mill-ipieg taonvenut. Billi tali tkeccija saret minn impieg ghal zmien indefinit, il-Qorti sabet li l-interes attwali kif imfisser fuq ma kienx jezisti.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni