Reference: 55/1995/2

Judgement Details


Date
30/04/2001
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
VALENZIA GEOFFREY
Parties
DINGLI MARIO vs VELLA GLADYS
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
GHERUSIJA, CURKETT - GHERUSIJA, RIGALI MOGHTIJA IN KONTEMPLAZZJONI TAZ-ZWIEG - GHERUSIJA, THASSIR TA`
Summary
Ir-rigali li l-wiehed mill-gharajjes jaghmel lill-iehor, fl-okkazjoni taz-zwieg, jibqghu ta' dak il-wiehed mill-gharajjes li ghamilhom, u jitqiesu moghtijin lill-iehor sabiex jinqeghda bihom biss matul iz-zwieg, ghalkemm fil-kunsinna ta' dawk ir-rigali jkun gie wzat kliem li jista' jfisser donazzjoni, izda dan kemm-il darba ma jkunx jidher mill-kitba taz-zwieg li dawn l-oggetti gew moghtija b'donazzjoni.

Dan il-jedd ta' l-uzu tar-rigali hawn fuq imsemmija jispicca fil-kaz ta' firda tar-ragel u l-mara bi htija ta' min fosthom ikun ircieva dawk ir-rigali.

Kull donazzjoni maghmula mill-gharajjes b'kontemplazzjoni ta' zwieg, jew bil-kitba taz-zwieg, sew lil xulxin jew minn wiehed mill-gharajjes lill-iehor, m'ghandhiex effett jekk iz-zwieg ma jsirx.

Izda, id-disposizzjonijiet ta' dan l-artikolu ma jghoddux, u d-donatarju jista' jzomm il-hwejjeg moghtija lilu b'donazzjoni,jekk iz-zwieg ma jsirx ghaliex id-donatur, minghajr raguni tajba, ma jkunx irid jaghmel dan iz-zwieg; bla hsara tal-jedd tad-donatarju ghad-danni taht id-disposizzjonijiet tal-Ligi dwar Weghdiet ta'Zwieg.

Dawn il-principji japplikaw ghac-curkett ta' l-gherusija u mhux biss izda f'kaz li jinhall iz-zwieg ghandu jigi ritornat lil min ikun tah.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info