Referenza: 70/2006

Dettalji tas-Sentenza


Data
27/04/2007
Qorti
CIVIL FIRST HALL (CONSTITUTIONAL JURISDICTION)
Ġudikatura
MALLIA TONIO
Partijiet
GRECH L-AVUKAT DOTTOR ALFRED vs L-AVUKAT GENERALI
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ARTIKOLU 3 (1A) TAL-KAP 104 - POLIZA TA ASSIGURAZZJONI - SEWQAN TA VETTURA BLA POLZA TA ASSIGURAZZJONI
Fil-Qosor
Ir-rikorrent gie mharrek quddiem il-Qorti tal-Magistrati (Ghawdex) bhala Qorti ta` Gudikatura Kriminali u gie akkuzat, fost affarijiet ohra, li saq vettura minghajr ma kien kopert b`polza ta` assigurazzjoni kontra r-riskju ta` terzi persuni. L-artikolu 3 (1A) tal-Kap. 104, l-Ordinanza dwar l-Assikurazzjoni ta` vetturi tal-Mutur ghar-riskju ta` Terzi persuni, jipprovdi li:

“(1A) Ikun prezunt li ma kienx hemm polza tal-assigurazzjoni fis-sehh skont is-subartikolu (1), kemm-il darba min jigi akkuzat b`reat taht is-subartikolu (1) ma jgibx prova kuntrarja billi juri certifikat tal-assigurazzjoni mahrug taht l-artikolu 4(4)”.

Ir-rikorrenti jissottometti li dan l-artikolu, li jpoggi l-oneru tal-prova fuqu bhala imputat, ghalkemm permess bil-proviso tal-artikolu 39(5) tal-Kostituzzjoni, imur kontra l-artikolu 6(2) tal-Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem kif inkorporata fil-Kap. 319 tal-Ligijiet ta` Malta. Ir-rikorrent talab lill-Qorti tal-Magistrati (Ghawdex) tirriferi din il-kwistjoni ghal konsiderazzjoni ta` din il-Qorti, izda dik il-Qorti, b`decizjoni tal-20 ta` Lulju, 2006, cahdet li taghmel ir-riferenza mitluba peress li, fil-fehma taghha, ma hemm ebda inkompatibilita` bejn il-ligi in materja u l-Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem, u qieset it-talba bhala wahda frivola u vessatorja.

Ir-rikorrenti ma jhossx li t-talba tieghu hija frivola u vessatorja, u ressaq dan ir-rikors fejn qed jitlob dikjarazzjoni li l-imsemmi art. 3(1A) tal-Kap. 104, fil-fatt imur kontra l-artikolu 6 tal-Ewwel Skeda tal-Kap. 319.

F`dan il-kaz ukoll,il-Qorti tal-Magistrati (Ghawdex) ma illimitatx ruhha biex tiddeciedi biss fuq it-talba tad-difiza,izda ezaminat guridikament il-kompatibilita` tal-artikolu tal-ligi invokat mar-regoli tal-Konvenzjoni Ewropea; ghalhekk, f`dawn ic-cirkustanzi partikolari, ma kien hemm xejn x`josta li dik l-istess kwistjoni titressaq b`rikors quddiem din il-Qorti, kif effettivament sar.

F`dan il-kaz, m`hemmxl-estremi puntwalizzati mill-Onorabbli Qorti Kostituzzjonali fil-kawza imsemmija. Ir-rikorrent magiex mcahhad mill-possibilita` “of any reasonable defence”, ghax kull ma l-ligi tipprovdi, hu li, fin-nuqqas ta` prova kuntrarja mill-imputat, ikun prezunt li ma kienx hemm polza ta` assigurazzjoni.Din il-prezunzjoni, pero`, mhix wahda assoluta, u f`kull kaz, ma cahhadx lill-imputat milli jressaqgustifikazzjoni plawsibili ghal tali nuqqas. Il-Qorti xorta wahda ghandha d-dmir li tevalwa l-provikollha prodotti qabel ma tiddeciedi jekk jinkonkorux l-elementi kollha tal-fatt tar-reat, u jekk dawn ikunu jirrizultaw, hija tista` wkoll tikkunsidra cirkustanzi li jistghu iwasslu ghall-mitigazzjoni tal-piena sakemm dan hu possibbli jew koncess mill-istess ligi. Ma hemm xejn fl-artikolu impunjatli jtellef minn xi dritt li jgawdi imputat taht il-Konvenzjoni Ewropea. Huwa xorta wahda munit bil-presunzjoni tal-innocenza, u l-fatt li, ghall-element partikolari tar-reat, huwa jrid jgib il-provakuntrarja, ma jfissirx li hu sejjer ikun imcahhad milli jinghata smiegh xieraq.

Din il-Qortima tarax li fic-cirkustanzi, dak il-provediment tal-ligi huwa irragonevoli. Il-htiega ta` assikurazzjoni ghar-riskju ta` terzi persuni hija rizultat ta` fatt li sewwieq ta` vettura tal-mutur ghanduf`idejh oggett li varji drabi hu deskritt bhala “arma” b`possibilita` ta` periklu ghall-utenti l-ohra tat-triq; kwindi, tali assikurazzjoni hija mehtiega fl-interess pubbliku. F`socjeta` bazata fuq il-kompetizzjoni, din l-assikurazzjoni tista` tingieb minn diversi kompetituri li joffru dan is-servizz, u l-eziztenza ta` tali negozju irid jigi muri minn min ikun parti fih, u mhux minn terzi li ma jistghux ikunu tenuti jippruvaw in-negattiv. Meta r-reat jikkonsisti f`fatt negattiv, hija kwazi impossibbli tingieb prova li teskludi, sa minghajr dubju ragonevoli, l-eziztenza ta` dak il-fatt, u jekk il-prova kuntrarja li dak il-fatt sar mhux xi pis kbir jew insormontabbli ghall-akkuzat, li l-akkuzat ikollu dan l-oneru ma jnaqqas xejn mid-dritt ta` smiegh xieraq. F`dan il-kaz, kull ma jrid jaghmel l-akkuzat hu li jesebixxi kopja tal-kuntratt ta` assikurazzjoni fuq il-vettura partikolari, jewjipproduci bhala xhud rapprezentant tal-kumpanija assikurattiva li maghha hu ghazel li jassikura l-vettura kontra riskji ghat-terzi. Ir-rikorrent ghandu, ghalhekk, mezzi legali biex iwaqqa` l-presunzjoni li taghti l-ligi, u ma hux imqieghed f`xi zvantagg sporporzjonat vis-à-vis il-prosekuzzjoni.

Ghaldaqstant din il-Qorti tiddisponi mill-kawza billi tichad it-talbiet tar-rikorrenti, bl-ispejjez kontra tieghu.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni