Referenza: 136/1986/3

Dettalji tas-Sentenza


Data
28/02/2007
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
VALENZIA GEOFFREY, CARUANA DEMAJO GIANNINO, MICALLEF JOSEPH R.
Partijiet
ATTARD FRANK vs FARRUGIA ANTHONY ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
RITRATTAZZJONI - ARTIKOLU 811 (E)
Fil-Qosor
Ir-ritrattand Anthony Farrugia qed jitlob li s-sentenza ta' l-Qorti ta' l-Appell tithassar billi kienet effett ta' zball kif ghandu jidher mill-atti jew dokumenti tal-kawza u kien hemm ukoll applikazzjoni hazina tal-ligi kif inhu mahsub fl-artikolu 881(l) u 811(e) tal-Kap 12 tal-Ligijiet ta' Malta.

L-istatut ta' ritrattazzjoni huwa rimedju eccezzjonali in kwantu jikkostitwixxi deroga mir-regola generali li “res judicata pro veritate habetur”. Konformement il-Qrati taghna dejjem sostnewli dan ir-remedju tant straordinarju ghandu dejjem jigi ristrett ghall-kazi kontemplati fil-ligi uli tinghata interpretazzjoni ristretta tal-ligi.

Skond ir-ritrattand l-izball fis-sentenza tal-Qorti ta' l-Appell kien jikkonsisti filli t-triq giet konsidrata bhala wahda privata mentri kiekul-Qorti hadet in konsiderazzjoni l-Att Numru X ta' 1988, hi kienet tasal ghal konkluzzjoni differenti, cjoe li t-triq kienet wahda pubblika.

L-artikolu 811(e) tal-Kap 16 invokat mir-ritrattand japplika mhux meta jkun hemm zball ta' fatt jew interpretazzjoni hazina tal-ligi imma meta stabilit l-fatt tigi applikata ligi li ma tkunx applikabbli ghal dak il-fatt. Biex ikun hemm lok ghal ritrattazzjoni fuq dan il-motiv, irid jintwera li l-Qorti, fis-sentenza impunjata, applikat il-ligi l-hazina ghall-fatti li jirrizultawlha, u mhux li applikat il-ligi t-tajba b'mod hazin. F'dan il-kaz il-Qorti ta' l-Appell waslet ghall-konkluzzjoni li t-triq kienet wahda privata u ghalhekk applikat il-ligi relattiva, cjoe il-Kodici Civili.

Fil-kaz in ezami l-Qorti korrettement applikat il-ligili kienet applikabbli fil-kaz ta' toroq privati cjoe il-ligi civili, u s-sottomissjonijiet tar-rikorrent li dik l-applikazzjoni ma kinitx wahda tajba jew li, meta mqabbla ma' decizjonijiet ohra, naqset li tikkunsidra aspetti giuridici ohra, ma jaqghux fil-kompitu ta' din il-Qorti hi u tistharreg jekk ghandhiex thassar is-sentenza appellate u tordna li l-kawza tinstema' mill-gdid.

Id-decizjoni fuq fatt kontrovers hija decizjoni tal-gudikant u ma' tistax tigi riveduta fi proceduri ta' ritrattazzjoni. Fil-kaz in ezami l-kwistjoni jekk l-art kinitx privata jew pubblika kien il-punt kontrovers f'dina l-vertenza u dan gie deciz mill-Qorti. Ghaldaqstant din il-Qorti tichad it-talba tar-ritrattand ghas-smigh mill-gdid ta' l-Appell.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni