Reference: 123/2001/1

Judgement Details


Date
22/10/2001
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
VELLA PATRICK
Parties
IL-PULIZIJA vs BONGAILAS JOSEPH
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
RAGION FATTASI, ELEMENTI TA` - RAGION FATTASI, PROPJETA` - RAGION FATTASI, PUSSESS
Summary
L-elementi kostituttivi tar-reat ta` ragionfattasi huma erba, kif diversi drabi ritenut fil-gurisprudenza taghna, u cioe', (1) att estern li jispolja lil xi haddiehor minn haga li jkun qed igawdi, liema att ikun esegwit kontra l-opposizzjoni espressa jew presunta, ta' dan il-haddiehor, (2) il-kredenza li l-att qieghed isir b'esercizzju ta'dritt, (3) il-koxjenza fl-agent li hu qed jaghmel di privato braccio dak li jmissu jsir permezz ta' l-awtorita' pubblika, u (4) in-nuqqas ta'titolu li jirrendil-fatt aktar gravi.

L-Artikolu 85 tal-Kodici Kriminalili jittratta dwar ir-ragion fattasi, bl-ewwel rekwizit tieghu, kjarament iqis bhal agir kriminali kull att ta' xi hadd li jfixkel lil xi haddiehor fil-pussess ta' xi haga li qed igawdi. L-imsemmi artikolu, ghalhekk, jittutela l-pussess tal-haga u mhux necessarjament ukoll il-propjeta' taghha. Il-kelma pussess, ghalhekk, tinkludi l-uzu jew dgawdija ta' dik il-haga.

Li hu importanti, ai fini ta' l-Artikolu 85 tal-Kap. 9, dejjem riferibbilment ghall-ewwel element kostituttiv tieghu huwa jekk effettivament sa dik in-nhar li sar dan l-allegat att ta'spoll mill-appellant, kellhomx il-kwerelanti l-pussess, ossija l-uzu u/jew id-dgawdija tal-fond in kwistjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info