Referenza: 2/2004

Dettalji tas-Sentenza


Data
11/10/2006
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
DEPASQUALE ANTON
Partijiet
VELLA JOSEPH vs BANK OF VALLETTA PLC
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ATT DWAR L-IMPJIEGI U R-RELAZZJONIJIET INDUSTRIJALI; KAP. 452 - TERMINAZZJONI TA IMPJIEG
Fil-Qosor
Fil-fehma tat-Tribunal Industrijali, il-gustizzja naturali ma tapplikax biss ghall-Appellant izda ukoll ghas-Socjetà, f'dan il-kaz il-Bank. It-Tribunal Industrijali huwa wkoll intiz li d-decizjoni tieghu tista' tkun suggetta ghal riezaminazzjoni mill-Qorti Civili ghab-bazi ta' nuqqas ta' gurisdizzjoni min-naha tat-Tribunal, kif ukoll jezisti d-dritt ta' appell fuq punt tal-Ligi skont l-Artiklu 75(1)(a) u (b) tal-Att dwar l-Imjiegi u r-Relazzjonijiet Industrijali (Kap.452), jekk dan ikun il-kaz.

It-Tribunal Industrijali jaf sew dwar l-irbit li jesigi Ftehim Kollettiv u f'dan ir-rigwardghandu ghax jifhem li l-Appellant ghandu jaqbel li t-Tribunal Industrijali ma jistax iwarrab l-Artiklu 27(1) tal-Kap. 452 fejn b'mod l-aktar car u minghajr tlaqliq jiddikjara x'ghandu jsir f'kazi bhaltieghu.

It-Tribunal Industrijali hu sodisfatt li l-Appellant ma giex ittrattat ingustament mill-Bank fl-ezekuzzjoni tad-decizjoni.

L-Appellant ghandu jzomm quddiem ghajnejh li t-tkomplija tal-bord tad-dixxiplina bilfors kellha tkun sopraventa bis-sehh tal-Artiklu 27(1) tal-Ftehim Kollettiv vigenti, qatt ma setghet tbiddel id-decizjoni tal-Qorti tal-Appell li fil-fatt, fis-sustanza taghha, barra li sabitu hati ta' reat serju u kkundannatu ghall-perjodu prigunerija sostanzjali, irrenditlu l-fakultà li jirrapporta ghax-xoghol mal-Bank impossibbli.

Lanqas kieku, ghall-grazzjatal-argument, it-Tribunal Industrijali kellu jilqa' t-talba tal-Appellant biex jikkunsidra jekk it-terminazzjoni tal-impjieg tieghu minn mal-Bank kinitx ingusta, it-Tribunal qatt ma seta' jkun f'posizzjoni li jsosstni decizjoni li tammonta ghall-assenza twila mix-xoghol tal-Appellant u dan minhabbal-kontenut tal-Artiklu 27(1) tal-Ftehim Kollettiv vigenti.

Fir-rikors ta' appell, ir-rikorrent talab illi dina l-Qorti thassar, tirrevoka u tikkancella s-sentenza moghtija mit-Tribunal Industrijali, u konsegwentement tilqa' t-talbiet tal-appellant, jew fin-nuqqas, prevja dikjarazzjoni li l-istess sentenza hija nulla u inattendibbli, tibghat l-atti lura lit-Tribunal Industrijali sabiex danjiddeciedi l-kaz skont il-ligi, bl-ispejjez taz-zewg istanzi kontra s-socjetà appellati.

Dinal-Qorti ma tistax tasal sabiex tifhem x'immotiva lit-Tribunal Industrijali sabiex jiddubita jekk ghandux jisma' l-kaz jew le. Fil-fehma ta' dina l-Qorti, ai termini tal-Artikolu 75 tal-Att dwar l-Impjiegi u r-Relazzjonijiet Industrijali (Kap. 452), it-Tribunal Industrijali kellu l-obbligu illi jisma' l-kaz.

Fil-fehma ta' dina l-Qorti, it-Tribunal Industrijali, permezz tal-istess decizjoni, mhux biss ippronunzja ruhu dwar jekk ghandux jisma' l-kaz izda ppronunzja ruhu ukoll dwar il-meritu tal-kaz.

Permezz tad-decizjoni appellata, it-Tribunal Industrijali ma setax jiddetermina - kif fil-fatt iddetermina - il-meritu tal-kaz illi kellu quddiemu. Ghalhekk, minhabba l-fatt biss illi permezz tad-decizjoni appellata gie determinat il-meritu tal-kaz, l-aggravju in ezami tal-appellant jimmerita akkoljiment, u dana billi d-decizjoni appellata tigi annullata. Huwa opportun illid-decizjoni appellata tigi dikjarata nulla meta jigi konsidrat illi l-appellant ghandu ragun jghidfir-rikors ta' appell illi l-meritu tal-kaz gie deciz minghajr ma huwa inghata l-opportunità mit-Tribunal Industrijali illi jittratta l-kas tieghu fil-meritu, bi ksur tar-regola tal-gustizzja naturaliaudi alteram partem.

Din il-Qorti tiddeduci illi t-Tribunal Industrijali ddecieda illi ma ghandux “jisma' u jikkunsidra” l-kaz odjern ghaliex deherlu illi l-Kodici ta' Organizzazzjoni u Procedura Civili, Kap. 12, jaghtih id-dritt illi jiddikjara l-kas frivolu u vessatorju. Sfortunatament, it-Tribunal Industrijali ma indikax liema provvediment tal-Kap. 12 jaghtih dan id-dritt. Fil-fehma ta' dina l-Qorti, fil-Kap. 12 ma hemmx tali provvediment; dan qed jinghad filwaqt illi dina l-Qortihija konxja minn dak illi jipprovdi l-Artikolu 223(4) dwar il-kap tal-ispejjez tal-kawza “Fil-kazijiet ta' appelli fiergha u vessatorji”. Il-Kap. 452 jikkontempla l-kaz ta' vessatorjetà; dan, però, ghar-rigward biss ta' proceduri migjuba quddiem it-Tribunal Industrijali ai termini tal-Artikolu 83 tal-istess Kap. 452; il-proceduri odjerni ma humiex tali.

Ghaldaqstant, din il-Qorti tal-Appell tipprovdi dwar l-appell billi tiddikkjara d-decizjoni appellata nulla u billi tordna illi l-attijigu rinvijati lit-Tribunal Industrijali ghas-smigh u determinazzjoni tal-kaz skont il-ligi, filwaqt illi tordna illi l-ispejjez kollha, kemm tal-ewwel istanza, jekk hemm, u kemm ta' din l-istanza, jigu sopportati mill-intimat appellat.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni