Reference: 2197/1999/1

Judgement Details


Date
31/01/2001
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
VALENZIA GEOFFREY
Parties
D AND M ENTERPRISES LIMITED vs GRIMA ADRIAN PRO ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
CITAZZJONI, FORMALIZMU EZAGERAT - CITAZZJONI, NULLITA` MINHABBA NUQQAS TA` DIKJARAZZJONI U KONFERMA TAL-ESISTENZA TAL-JEDDIJIET MHARSA BIL-HRUG TA` MANDAT TA` INIBIZZJONI - CITAZZJONI, NULLITA` TA`
Summary
Meta persuna tohrog mandat ta' inibizzjoni hija ghandha taghmel kawza ghal jedd imsemmi fil-mandat.Hi ghandha dritt li titlob lill-Qorti li tiddikjara li hija ghandha tali dritt imbaghad tinghata ir-rimjedji skond il-Ligi.

Hawnhekk giet eccepita n-nullita` tac-citazzjoni minhabba nuqqas ta'dikjarazzjoni u konferma tal-esistenza tal-jeddijiet socjeta` attrici riedet li jitharsu meta talbetil-hrug tal-Mandat ta' Inibizzjoni.

Il-Qorti laqghet l-eccezzjoni peress illi s-socjeta` attrici kienet qed titlob r-rimedji minghajr ma ghamlet talba biex il-Qorti tiddikjara li hi kellha tali jedd li jintitolaha ghar-rimedji li talbet.

Ghad li l-insistenza fuq formalizmu esagerat m'ghandux jigi inkoraggit u kwalunkwe att gudizzjarju ghandu kemm jista jkun jigi salvat, imma dana dejjem ghandu jsir jekk ikun konformi mal-ligi li titlob l-osservanza ta' certi regoli fil-formulazzjoni tac-citazzjoni li jidher li fil-kaz in ezami ma gewx segwiti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info