Reference: 744/1999/1

Judgement Details


Date
31/01/2001
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
VALENZIA GEOFFREY
Parties
MANDUCA LOUIS vs MUSCAT MANDUCA JOSEPH
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
RES JUDICATA, ELEMENTI TA` - RES JUDICATA, ORDNI PUBBLIKU - SENTENZA, DISPOSITTIV TA` - SENTENZA, MOTIVAZZJONI TA`
Summary
Biex tirnexxi l-eccezzjoni tar-res judicata huma mehtiega tliet elementi: (1) eadem persona (l-istess partijiet) (2) eadem res (l-istess oggett) u (3) eadem causa petendenti (l-istess kawzali).

Hu pacifiku li l-gudikat johrog mid-disposittiv tas-sentenza. Hu veru li biex jigi interpretat tajjeb d-disposittiv jixraq li jigi raffrontat mal-motivazzjoni, li hu wkoll parti mid-decizjoni ghadli minnha ma johrogx gudikat, kif hu wkoll veru li t-termini generici tad-disposittiv jistghu jigu ristretti mill-parti konsiderattiva tas-sentenza. Hu allura mehtieg biex tigi validament sostnuta l-eccezzjoni tar-res judicata illi l-punt kontrovers tal-kawza ikun l-istess, u dana mhux biss ghaliexit-talba tkun identika imma wkoll li l-fatti li jkunu pprovokaw u li jkunu premessi ghal dik it-talba, ikunu sostanzjalment l-istess. Mhux biss allura l-causa petendi trid tkun identika, imma aktarimportanti hu li tirrizulta l-eadem res. Dan ghaliex waqt li t-talba hi l-finalita' ta' l-azzjoni,huma l-premessi taghha li jiddeterminaw il-kawzali li jimmotivaw tali talba. Hu minn dawn l-kostatazzjoni ta' fatt li jemergi l-element ta' l-identita' ta' l-oggett fiz-zewg kawzi u li jrid jigi strettament sodisfatt biex tigi milqugha l-eccezzjoni tar-res judicata. Dan sal-punt li f'kaz ta' dubbju d-decizjoni tal-Qorti ghandha tkun kontra li tigi milqugha l-eccezzjoni tal-gjudikat, ghax altrimenti jigi indebitament pregudikat l-attur in kwantu jigi mcahhad milli jkollu t-talbiet tieghu definiti gjudizzjarjamant. L-exceptio judicati ghandha bhala fundament taghha l-interess pubbliku u hija ta' interpretazzjoni strettissima, u f'kaz ta' dubju, il-gjudikant ghandu jaqta' kontra din l-eccezzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info