Reference: 1/1995/1

Judgement Details


Date
07/12/2005
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
VELLA MARIA ET vs ELLUL CARMELO
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
LOKAZZJONI, RIPREZA TA` ART IMQABBLA MINHABBA BZONN
Summary
Fejn it-talba ghar-ripreza mis-sid tar-raba lokat hi msejsa fuq il-kawzali tal-bzonn fit-termini tal-precitat artikolu tal-ligi, jinsab stabbilit u deciz illi l-iter procedurali li kellu jigi segwit mill-Bord dwar il-Kontroll tal-Kera ta' Raba kien is-segwenti:

(a) Il-Bord kellu jkun sodisfatt illi s-sid tar-raba kien jehtiegu biex jigi wzat ghal skopijiet agrikoli minnu personalment jew minn xi membru tal-familja personalment. Din il-prova kellha ssir qabel kollox u fl-ewwel lok minn sid il-kera;

(b) Il-kerrej kellu mbaghad jipprova li r-raba in kwistjoni kien fonti importanti ta' l-ghixien tieghu u tal-familja tieghu;

(c) Jekk dan l-element jigi sodisfacentement provat mill-kerrej, il-Bord kellu jikkonduci l-ezami komparattiv li l-ligi tesigi biex ikun sodisfattli l-kerrej kien ser ibati aktar minn sid il-kera jekk ir-rikors jigi milqugh. F' din ic-cirkostanza t-talba ghar-ripreza kienet tigi michuda";


Huwa evidenti minn din l-inkwadratura illi pre-rekwizit sine qua non ghar-ripreza tar-raba fuq dik il-kawzali hi l-prova tal-bzonn. Minn kif koncepita n-norma tal-ligi, huwa essenzjali:

(a) li r-ripreza tal-fond tkun mehtiega ghal skopijiet agrikoli;

(b) illi sid il-kera kien qed jitlob ripreza tieghu biex juza r-raba personalment jew biex jigi wzat minn xi membru tal-familja tieghu personalment;

(c) li allura l-persuna kwalifikata skond din id-disposizzjoni biex taghmel uzu mir-raba, tkun gabillott jew li jixtieq jagixxi bhala bidwi;

Indubbjament il-bzonn ekonomiku, u cioe il-htiega li s-sid jirriprendi l-pussess tal-fond biex jahdmu hu u jzid l-introjtu tieghu u tal-familja hu forsi l-iktar wiehed ovvjuu ndiskutibbli. Mhux eskluz pero` li jista' jkun hemm bzonnijiet ohrajn inqas apparenti, imma daqstant iehor validi, biex jawtorizzaw ir-ripreza tal-fond mis-sid li jehtieglu jipprova li t-talba tieghu ma kienetx kapriccjuza imma kienet immirata biex tissodisfa xi bzonn tieghu jew tal-familja tieghu;

Hu x' inhu, il-piz tal-prova ta' dan il-bzonn jaggrava dejjem fuq is-sid li jehtieg juri mhux biss li ghandu bzonn jirriprendi lura r-raba ghal htigijiet tieghu jew ta' xi membru tal-familjatieghu imma wkoll li qed jagixxi in buona fede;

Ma huwiex permissibbli, lanqas fil-kaz ta' fond rustiku, attiz il-kliem precizi ta' l-Artikolu 4 (2) (a) tal-Kapitolu 199, illi s-sid jirriprendi l-pussess tal-fond biex ibieghu. F' kaz ta' talba b' dak l-iskop minn dejjem kien ritenut illi jonqos il-bzonn fil-lokatur, anke ghaliex dan ma kienx jikkwalifika ghal dak li trid il-ligi fit-termini precizi tad-dispost imsemmi;
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info