Reference: 1717/2001/1

Judgement Details


Date
20/10/2005
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MALLIA TONIO
Parties
ATTARD STEFAN vs SINDKU (FGURA) ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
IMPJIEG, PERSUNA LI TOKKUPA MANAGERIAL POST - IMPJIEG, WARNINGS VERBALI
Summary
Ghalkemm hu desiderabbli li haddiem jinghata written warnings qabel ma jittiehdu kontrih passi dixxiplinari ulterjuri anki twissijiet verbali meta mehuda ma' cirkostanzi li, mehudin flimkien, kienu jiggustifikaw it-terminazzjoni tal-impieg, ma jistax jinghad li tkeccija tkun minghajr raguni tajba usufficjenti skond il-ligi.

Huwa principju ta' relazzjonijiet industrijali li persuna li tokkupa 'managerial post' trid ikollha mhux biss esperjenza u kwalifiki mehtiega, imma trid tkun taf tmurmas-superjuri taghha u mal-haddiema li jkunu tahtha. Sid ghandu aktar diskrezzjoni meta jigi biexjittermina l-impieg ta' manager milli haddiem, nghiduha hekk, fuq il-linja. In-nuqqas ta' dan ta' l-ahhar mhux dejjem jista' jkun krucjali ghal employer u l-karattru tieghu lanqas ma, generalment, ikun importanti, ghax ftit li xejn jkollu kuntatt mad-dirigenti; l-importanti li jmur tajjeb mal-haddiema shabu u jaghmel il-parti tieghu bil-galbu. Manager, min-naha l-ohra ghandu rwol importanti f'ufficcju jew fabbrika. Hu jrid juri 'a good attitude' mal-haddiema ta' thatu sabiex dawn ma jgorrux hafna fuq ix-xoghol u jrid ukoll ikollu relazzjoni tajba mad-dirigenti tal-kumpanija u jrid jirbah il-fiducja taghhom, billi juri li jaf imexxi, ghandu 'good managerial skills', u kapaci jottjeni r-rizultati li huma jkunu qed jistennew minghandu".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info