Reference: 19/2005

Judgement Details


Date
20/10/2005
Court
CIVIL FIRST HALL (CONSTITUTIONAL JURISDICTION)
Judiciary
MALLIA TONIO
Parties
LICARI IGNATIUS NOE vs KUMMISSARJU TA' L-ARTIJIET ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
ESPROPJAZZJONI
Summary
Ir-rikorrent huwa likwidatur tas-socjeta' Farr Limited li hi l-utilista ta' tlett bicciet art li jinsabu fl-Industrial Estate ta' San Gwann. Dawn it-tlett bicciet art gew esproprjati mill-Gvern permezz ta' tlett dikjarazzjonijiet maghmula mill-President tar-Repubblika u li gew ippubblikati fil-Gazzetta tal-Gvern.

Eventwalment, il-Kummissarju tal-Artijiet hareg tliet Avvizi ta' Ftehim u offra kumpens ghall-art esproprjata. Is-socjeta' rikorrenti ma accettatx il-kumpens offrut ghax qisitu wiehed baxx, u, ghalhekk, skont il-ligi allura applikabbli, il-Kummissarju tal-Artijiet beda proceduri quddiem il-Bord ta' l-Arbitragg dwar Artijiet, sabiex dak il-Bord jiddetermina l-kumpens li ghandu jinghata ghat-tehid sforzat tat-tlett bicciet art. Il-proceduri ghadhom pendenti quddiem il-Bord ta' l-Arbitragg dwar Artijiet. Is-socjeta' rikorrenti qed tilmenta li dawk il-proceduri quddieml-imsemmi Bord jilledu d-drittijiet fundamentali taghha kif protetti bl-artikoli 6 u 14 tal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u l-ewwel artikolu tal-Ewwel Protokoll tal-Konvenzjoni tad-Drittijiet Fundamental tal-Bniedem, kif ukoll bl-artikolu 37(1), 39(2) u 45 tal-Kostituzzjoni ta'Malta.

Ghalkemm is-socjeta' rikorrenti tallega li l-esproprjazzjoni ma saritx ghal skop pubbliku, mhux qed titlob ir-revoka tad-dikjarazzjoni tal-esproprjazzjoni u mhux qed titlob rimedju ghal din il-lanjanza. L-ilmenti tas-socjeta' rikorrenti huma bbazzati fuq il-fatt li la darba il-ligi li ghandha tigi applikata mill-Bord (Kap. 88), tipprovdi definizzjoni ta' art bhala agrikola, moxa jew tajba ghall-bini, u li skont id-definizzjonijiet inkorporati fil-ligi, l-artijiet in kwistjoni sejigu kwalifikati bhala art agrikola, mhux se jkollha smigh xieraq u lanqas se jinghatalha kumpens lijirrifletti s-sitwazzjoni reali tal-art. Hi tallega li l-art in kwistjoni, meta ttiehdet mill-Gvern, kienet art tajba ghall-izvilupp, izda minhabba d-definizzjonijiet tal-artijiet kif jinsabu fil-ligi, dan il-potenzjal tal-art ma jistax u mhux sejjer jittiehed in konsiderazzjoni mill-Bord. Qed jigi allegat ukoll li l-kumpens li se jkun iffissat tant se jkun baxx li, meta mqabbel mal-kumpens liproprjetarji ta' artijiet adjacenti hadu meta l-art taghhom giet esproprjata, se jkun hemm diskriminazzjoni perpetrata kontra s-socjeta' rikorrenti.

Il-proceduri quddiem il-Bord ta' l-Arbitraggdwar l-Artijiet ghadhom pendenti, u ghadu ma giex determinat l-ammont ta' kumpens li ghandu jinghata lir-rikorrenti, u dan peress li dawk il-proceduri gew sospizi pendenti determinazzjoni tal-kwistjoni in materja sollevata mir-rikorrenti. Hija din ic-cirkustanza li hija l-meritu tal-eccezzjoni preliminari sollevata mill-intimat, peress li qed jigi minnu allegat li la darba fil-proceduri quddieml-imsemmi Bord ghad ma rrizultax il-kumpens likwidat favur ir-rikorrenti, ma jistax jinghad li humama nghatawx “kumpens xieraq”; sa issa ghadhom ma inghataw ebda kumpens.

F'dik il-kawza, ir-rikorrenti kienu lanqas biss bdew proceduri quddiem il-Bord tal-Arbitragg dwar l-Artijiet, u dan peress li ssottomettew illi dak ma setghux jaghmluh ghaliex kienu ged jimpunjaw l-istess ligi. L-Onorabbli Qorti Kostituzzjonali ma qablitx ma dak l-argument wara li insistiet li ma setghetx tiddeciedi dwar jekk kumpens kienx xieraq jew le qabel ma jigi stabbilit awtorevolment x'inhu l-kumpens li haqqhom ir-rikorrenti. Il-kawza kollha, kompliet tghid l-Onorabbli Qorti Kostituzzjonali, “hija ezercizzju fuq ipotesijiet u akkademizmi koncettwali li biex ikollhom valur fi procediment gudizzjarju jridu,fl-ewwel lok, ikunu fermament ankrati mal-konkretezza tal-fatt, li minnu u minhabba fih, jibda u jispicca kull process”.

Din il-Qorti jidhrilha li ghandha ssegwi dan it-taghlim, u tqis it-talba maghmula fuq talba tar-rikorrenti bhala wahda intempestiva. Fil-fatt, anke f'din il-kawza, il-kumpens li talvolta haqqhom ir-rikorrenti ghadu ma giex determinat. Il-Kap. 88 tal-Ligijiet ta' Maltaghandu jinghata c-cans jahdem u jistabilixxi l-kumpens li, skont il-provedimenti tieghu, ikunu intitolati ghalih ir-rikorrenti; wara ikun jista' jsir ezami fuq jekk dak il-kumpens huwiex “xieraq” jewle. Wiehed ma jistax jghid li mhux se jinghata kumpens xieraq, meta ghadu, ma jafx kemm se jkun il-kumpens akkordat lilu. Darba li l-kumpens jigi stabbilit, il-Qorti tkun tista' tezamina u tara jekkdak il-kumpens hekk determinat, jirriflettix jew le l-valur reali tal-art, mehud in konsiderazzjonic-cirkustanzi u l-fattispecie kollha relatati mal-kaz partikolari. F'dak l-istadju, il-Qorti tkuntista' tara jekk il-haddiem tal-ligi fil-kaz partikolari, wassalx ghal-ghoti ta' kumpens gust. Dan,pero', ma jistax jigi determinat a priori, ghax dan l-ezami jehtieg korrellazzjoni tal-kumpens determinat mal-fattispecie kollha tal-art espropriata, u wiehed minn dawn il-co-efficients (il-kumpens)huwa nieqes.

Lanqas ma jista jigi determinat jekk is-socjeta' rikorrenti hux se tkun diskriminata kontra, u dan peress li l-Qorti ma tistax tqabbel il-kumpens li nghata lill-persuni l-ohra mal-kumpens li jista' jinghata f'dan il-kaz, peress li l-kumpens li jista' jkun dovut lis-socjeta' rikorrenti ghadu ma giex determinat. Darba li dan jigi determinat, il-Qorti trid, imbaghad, tezamina c-cirkustanzi kollha tal-kaz u wara li taghmel ezami komparattiv ta' “like with like”, tara tistax tikkonkludi jekk kienx hemm agir diskriminatarju kif allegat mir-rikorrent.

F'dan l-istadju, lanqas ma jista' jinghad jekk ir-rikorrent hux qed jinghata smigh xieraq, u dan peress li l-process gudizzjarju ghadu ghaddej. Il-Bord ta' l-Arbitragg dwar Artijiet, kif kompost, huwa tribunal indipendenti u imparzjali, u l-iter processwali quddiem dak il-Bord, ma jistax jigi ezaminat f'dan l-istadju,mhux biss ghax dak il-process ghadu mhux konkluz, izda wkoll ghax f'kaz ta' xi abbuz jezistu rimedjiohra u ordinarji biex dak l-abbuz jigi rrangat.

Ghar-rigward tal-fatt li l-process ghall-fissazzjoni tal-kumpens ha zmien irragonevoli, dan l-ilment ukoll irid jigi determinat wara li l-process jinghalaq. Din il-Qorti tixtieq tosserva, pero', li diga jidher li l-process qed idum wisq; l-espropriazzjoni sehhew fl-1977, 1982, u 1988, u sakemm gew sollevati l-kwistjonijiet kostituzzjonali l-ewwel darba, u dan fl-2000, kien gia ddekorrew hafna snin minghajr ma l-process tad-determinazzjonital-kumpens ma gie konkluz. Wiehed, pero', irid jikkunsidra wkoll in-nuqqas tar-rikorrenti li jiehuproceduri gudizzjarji ordinarji biex igieghel lill-intimat iniedi l-proceduri opportuni quddiem il-Bord ta' l-Arbitragg dwar Artijiet. F'kull kaz, pero', biex jigi determinat bil-preciz iz-zmien lijkun ha l-process kollu, irid, l-ewwel, li l-process jinghalaq biex din il-Qorti jkollha stampa caraquddiema tal-iter proceswali kollu.

Fid-dawl ta' dawn ic-cirkustanzi, din il-Qorti tiddisponi mill-kawza, billi tiddikjara l-azzjoni rikorrenti intempestiva, u tillibera lill-intimati mill-osservanza tal-gudizzju. L-ispejjes ta' din il-kawza jithallsu mir-rikorrenti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info