Reference: 782/2004

Judgement Details


Date
17/10/2005
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
FARRUGIA SACCO LINO
Parties
ELLUL SULLIVAN JOSEPH NOE vs TABONE TANCRED NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
AZZJONI GHALL-HLAS TA` NOL, TERMINU TA` DEKADENZA GHALL-ISTITUZZJONI TA` - DEMURRAGE, DEFINIZZJONI TA` - PRESKRIZZJONI, ART. 544(A) KAP. 13 - DEFINIZZJONI TA` NOL - PRESKRIZZJONI, PRESKRIZZJONI KWINKWENNALI TAHT L-ARTIKOLU 2156 TAL-KAP. 16 TAPPLIKA GHAL KREDITI TA` FLUS BISS
Summary
L-artikolu 2156(f) tal-Kodici Civili jiddisponi:
"L-azzjonijiet hawn taht imsemmija jaqghu bi preskrizzjoni bl-eghluq ta' hames snin:
(f) l-azzjonijiet ghall-hlas ta' kull kreditu iehor li gejminn operazzjonijiet kummercjali jew minn hwejjeg ohra, meta l-kreditu ma jkunx jaqa', skond din il-ligi jew ligijiet ohra taht preskrizzjoni aqsar, jew ma jkunx jirrizulta minn att pubbliku."

Il-preskrizzjonijiet qosra huma kollha eccezzjonijiet ghar-regola generali tal-preskrizzjoni li nsibu fl-artikolu 2143 tal-Kodici Civili. Ghalhekk, bhal kull eccezzjoni ohra, il-preskrizzjonijiet qosra ghandhom jinghataw interpretazzjoni restrittiva.

Fejn fl-artikolu 2156(f) jinghad "ghall-hlas ta' kull kreditu iehor." dik il-kelma "iehor" turi bic-car illi l-legislatur qieghed jikkommetti din id-dispozizzjoni mas-sezzjonijiet precedenti, fejn huma ndikati krediti specifici u ghalhekkdak il-kreditu ghandu jkun eiusdem generis skond ir-regola komunament accettata fil-gurisprudenza.

Huwa ghalhekk principju stabbilit fil-gurisprudenza li l-preskrizzjoni taht l-artikolu 2156(f) hija soggetta ghal interpretazzjoni eiusdem generis. Ghaldaqstant, il-kelma "kreditu" minhabba fir-restrizzjoni tar-regola ta' interpretazzjoni ta' eiusdem generis, tigbor fiha biss jeddijiet li huma ta' l-istess natura bhal jeddijiet l-ohra msemmija fl-artikolu 2156. F'dan il-kuntest, ta' min ighid li l-ebda wiehed mill-krediti msemmija fl-artikolu 2156 ma huwa kreditu ta' obbligazione di fare, imma huma kollha obbligazzjonijiet ghall-hlas ta' flus. Dan igib mieghu l-effett li l-obligazzjoni li kontra taghha titressaq eccezzjoni bhal din trid tkun wahda ghall-hlas ta' flus.

Jidherilli l-krediti msemmija fid-dispozizzjoni tal-ligi 'l fuq indikata jirrigwardaw bhala regola dawk li jkollhom bhala oggett flus; jigifieri dawk tal-prestazzjonijiet accessorji, jirrigwardaw dejjem oggett li jkun flus, u dawk tal-prestazzjonijiet principali jirrigwardaw oggett li jkun jew flus jew haga fungibbli bhal ma huma l-flus."

"Kull kreditu iehor, hemm imsemmi ma ghandux jiftiehem illi jista' jkun kwalunkwe kreditu jkun li jkun, imma dak biss li mhux imsemmi espressament fl-istessdispozizzjoni u li jkollu l-istess natura bhal flus.."

Dan ifisser li din il-preskrizzjoni tapplika ghal zewg ordni ta' krediti: jigifieri l-prestazzjonijiet accessorji jkunu liema jkunu, u whud mill-prestazzjonijiet ewlenin jew principali. Tal-ewwel jirrigwardaw dejjem oggett li jkun flus,filwaqt li tat-tieni jirrigwardaw flus jew haga fungibbli bhalma huma l-flus.

Il-preskrizzjoni taht l-artikolu 544(a) tal-Kodici Kummercjali li jghid:

"L-azzjonijiet li gejjin jaqghu bil-preskrizzjoni kif sejjer jinghad hawn taht:

kull azzjoni ghall-hlas ta' nol, sena wara lijispicca l-vjagg."

Il-hlas ta' "demurrage" ma jaqax taht l-Artikolu 544(a) billi ma jikkwalifikax bhala "nol" li bl-Ingliz huwa "freight". Inghad li "demurrage allura ma huwa xejn hlief danni ghad-dewmien, tip ta' danni li huma kontemplati fil-Kodici Civili (artikolu 1130)". Fil-fatt demurrage hija "the detention of a ship by the freighter beyond the number of the days - called lay days -allowing for loading or unloading, and the sum fixed by the contract of affreightment as payable tothe ship owner for such detention." Din naturalment tpoggi demurrage u freight taht kuncetti differenti ghax "freight is the reward payable to a carrier by sea for the safe carrage and delivery of goods." Huwa ormai stabbilit fil-gurisprudenza nostrana li "demurrage" u "freight" huma differenti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info