Reference: 1924/2002/1

Judgement Details


Date
10/10/2005
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
GROBETT HOLDINGS LTD. vs ABELA STEVE ET PRO ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
SENTENZA, EXTRA PETITA - TRIBUNAL DWAR TALBIET ZGHAR
Summary
Huwa principju maghruf illi fl-ghoti ta' sentenza l-imhallef civili ghandu joqghod rigorozament fil-limiti tal-kontestazzjoni. Fuq kollox huwa ghandu joqghod strettament ghat-termini tal-kawzali u tat-talba kif migjuba fic-citazzjoni. Is-sentenza ghalhekk kellha tirrispekkja dik it-talba konsiderata fid-dawl tal-provi prodotti u tal-principji tad-dritt applikabbli ghalihom u tenut kont ta' l-eccezzjonijiet tal-konvenut. Kif ritenut, ma huwiex lecitu li l-kawza tigi maqtugha fuq kawzali differenti minn dik espressa fic-citazzjoni;

Fermi dawn il-principji, huwa principju iehor ben notorju u saldat illi l-legislazzjoni u l-gurisprudenza taghna ilhom progressivament jirrifuggu mill-formalizmu eccessiv, fonti ta' litigi zejda u prokrastinazzjoni inutili, specjalment fejn ma tkunx tirrizulta l-effettiva vjolazzjoni tal-ligi.

Linejarment ma' dan il-hsieb jinsab deciz illi l-Qorti ma kellhiex tmur ghall-eccess tal-formalizmu ezagerat bazata fuq is-sens letterali tal-kelma espressa b' mod li jigi eskluz l-ispirtu tal-ligi jew kull ezercizzju legittimu ta' analogija anki per equipollens - ezercizzju dan illi hu rikonoxxut mill-gurisprudenza, u li hu kultant mehtieg biex jaghti sinifikat korrett lill-azzjoni kif proposta, jiffavorixxi l-ekonomija tal-gudizzju u jassigura gustizzja bejn il-partijiet.

Dawn il-principji gew enuncjati ghar-rigward ta' procedimenti quddiem il-qrati ordinarji li, allura, huma regolati bid-disposizzjonijiet tal-Kodici ta' Organizzazzjoni u Procedura Civili.

Fil-kaz tat-Tribunal dwar Talbiet Zghar, appozitament statwit b'disposizzjonijiet partikolari u bi kriterji differenti minn dawk previsti mil-ligi fil-kaz tal-Qrati ordinarji, certament mhux biss hemm l-element ta' ekwita` fl-Att V ta' l-1995, imma hemm manifest il-hsieb tal-legislatur li f' kazijiet b' talbiet zghar quddiem tribunal specjali, mahluq ad hoc, dan l-istess Tribunal jimxi bi speditezza, bl-anqas formalizmu possibbli, minghajr naturalment ma jikser id-disposizzjonijiet tal-ligi li holqitu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info