Reference: 167/1986/2

Judgement Details


Date
06/08/2001
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH
Parties
VELLA JOSEPH MARY ET vs KUMMISSARJU TAL-PULIZIJA ET, BONELLO CARMELO ET
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, ASSOLUTEZZA TAL-PROTEZZJONI MINN TRATTAMENT INUMAN JEW DEGRADANTI - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, AZZJONI GHAL RIMEDJU MHIX SOGGETTA GHAL EBDA PRESKRIZZJONI - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, DEWMIEN FL-ISTITUZZJONI TA` AZZJONI GHAL RIMEDJU - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, KRITERJI GHALL-LIKWIDAZZJONI TA` KUMPENS - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, LEGITTIMU KONTRADITTUR - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, NATURA TAL-AZZJONI GHALL-KSUR TA` - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, OBBLIGU TAL- ISTAT LI JWAQQAF U JIRRIMEDJA GHAL VJOLAZZJONI TA` - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, RESPONSABILITA` DIRETTA GHALL-VJOLAZZJONI TA` - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, RESPONSABILITA` INDIRETTA GHALL-VJOLAZZJONI TA` - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, RESPONSABILITA` TAL- ISTAT - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, RIMEDJI DISPONIBBLI GHALL-KSUR TA` - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, TLIET TIPI TA` KONVENUT - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, TRATTAMENT INUMAN JEW DEGRADANTI
Summary
L-artikolu 36 (allura 37) tal-Kostituzzjoni ta' Malta jimponi tassattivament li hadd ma kellu jigi assoggettat ghall-piena jew trattament inuman jew degradanti. Disposizzjoni din tista' tghid identika ghall-artikolu 3 tal-Konvenzjoni Ewropeja dwar il-jeddijiet tal-bniedem :- "Hadd ma ghandu jkun assoggettat ghal tortura jew ghal trattament jew piena inumana jew degradanti". Dan hu wiehed mill-ftit drittijiet fondamentali redatti f'termini assoluti li l-Kostituzzjoni, bhall-Konvenzjoni, ma tipprovdi l-ebda deroga ghalih kif ghal kuntrarju taghmel ghal diversi jeddijiet fondamentali ohra.

L-Istat, rinfaccjat b'sitwazzjoni fejn ikun oggettivament stabbilit li giet kagjonata vjolazzjonita' jedd fondamentali - multo magis meta dan ikun hekk determinat tramite gudikat - kellu obbligu li minnufih jiehu passi biex tali vjolazzjoni mhux biss immedjatament tieqaf imma wkoll tigi kemm jista' jkun malajr rimedjata.

Fil-kazijiet fejn il-vjolazzjoni ta' xi wiehed mid-drittijiet fondamentali u l-libertajiet tal-individwu issir minn xi impjegat tal-Gvern waqt li jkun qieghed jagixxiezekuttivament jew amministrattivament bhala regola ghandu jirrispondi ghal dik il-vjolazzjoni l-Gvern jew il-Ministru li huwa responsabbli ghal u ghandhom il-kontroll ta' dan l-ufficjal. Meta dik il-vjolazzjoni tammonta wkoll ghal rejat, delitt jew kontravenzjoni, allura ghandu jirrispondi wkolll-persuna li ghamlet ir-rejat.

L-azzjoni hi principalment kontra l-Istat bhala garanti tad-drittijiet fondamentali tal-individwu. L- Istat ghandu fl-ewwel lok jirrispondi ghall-vjolazzjoni ta'dawn id-drittijiet mil-funzjonarji tieghu li jservuh.

Ir-responsabbilita' tal- Istat hija diretta meta l-vjolazzjoni tkun l-effett tal-politika tal- Istat u indiretta u garantitistika meta jkun l-effett tal-operat illegali tal-impjegati. Ghalhekk jirrispondi jew bhala ezekutur principali jew bhala garanti tal-impjegati tieghu.

L-azzjonijiet ghar-ridress tal-vjolazzjonijiet tal-jeddijiet fondamentali huma qabel xejn azzjonijiet ta' natura pubblika mressqa mill-individwu kontra l-Istat. Kien ghalhekk li l-Istat li f'azzjonijiet ta' din ix-xorta kellu jassumi qabel xejn ir-responsabbilita' ghall-allegati vjolazzjonijiet tal-jeddijiet u libertajiet protetti fil-Kapitolu IV tal-Kostituzzjoni u elenkati fl-Att XIV tal-1987.

F'kawza dwar allegat ksur ta' jedd fondamentali hemm tlett xorta ta' konvenuti :-

1. L-ewwel kategorija tikkomprendi dak li huwa allegat li huma direttament jew indirettament responsabbli ghall-kummissjoni jew ommissjoni ta' xi fatt li jikser xi dritt fondamentali protett mil-ligi.

2. Fit-tieni kategorija huma dawk li ghall-ommissjonijiet jew kummissjonijiet tal-persuni tal-ewwel kategorija jistghu jkunu responsabbli biex jaghtu jew jiffornixxu r-rimedji li s-sentenza li takkolji l-lament tal-ksur tad-dritt fondamentali tissanzjona.

3. Fit-tielet kategorija mbaghad hemm dawk il-partijiet kollha li jkunu in kawza metal-kwistjoni kostituzzjonali tinqala' fuq jew waqt xi proceduri gudizzjarji."

Ghalkemm il-Prim'Ministru u d-Deputat tieghu ma kienux direttament responsabbli ghall-allegata vjolazzjoni, dawk il-persuni li jirrapprezentaw dawn il-fonti rimedjali qatt ma jista' jinghad li mhumiex il-legittimi kontraditturi anke meta mhumiex responsabbli bl-ebda mod ghall-misfatt kostituzzjonali u m'ghandhom assolutament ebda possibbilita' li jinfluwenzaw b'xi mod dak il-misfatt. Dan l-insenjament hu bazat fuq id-disposizzjoni dikjaratorja fl-artikolu 32 tal-Kositituzzjoni li tenuncja l-principju illikull persuna f'Malta kienet intitolata ghall-protezzjoni tad-drittijiet u l-libertajiet fondamentali taghha fosthom il-hajja, l-liberta' u s-sigurta' tal-persuna abbinat mal-provvedimenti tal-artikolu 46 tal-istess Kostituzzjoni li jassigura t-twettiq tad-disposizzjonijiet protettivi ta' dawn il-libertajiet fondamentali bid-dritt ta' rikors dirett mill-individwu quddiem l-organu gudizzjarju kompetenti biex jinghata rimedju xieraq u opportun.

Il-fatt li persuna li tallega li tkun sofrietlezjoni tal-jedd fondamentali taghha u li fic-cirkustanzi normali, ddum milli tadixxi lill-Qorti kompetenti biex taghtiha ridress xieraq u adegawat seta' jirrifletti kemm fuq il-gravita' tal-lezjoni allegata kif ukoll fuq ix-xorta ta' rimedju indikat. Konsiderazzjoni din pero' li tapplika ghac-cirkostanzi ta' normalita' meta l-vittma setghet tirrikorri ghall-protezzjoni tal-organi gjudizzjarji bla biza' ta' ritorzjoni. In oltre din il-konsiderazzjoni kienet tvarja fl-applikazzjoni taghha skondit-tip ta' vjolazzjoni. Kjarament mhux il-lezjonijiet kollha tad-diversi jeddijiet fondamentali kellhom l-istess effett fuq il-persuna tal-individwu. Min ikun gie assoggettat ghal trattament degradanti u inuman u min ikun ghadda minn esperjenza ta' tortura ma jista' qatt jitqies li jippregudika d-dritt tieghu li jfittex ridress bis-semplici trapass taz-zmien. Iz-zmien seta' jfejjaq il-feriti.Ma kienx pero' jfejjaq il-lezjoni tal-jedd fondamentali.

Fin-nuqqas ta' provvediment statutorju li jirregola l-materja, l-azzjoni li torigina mill-vjolazzjoni tal-jedd fondamentali ma kienetsoggetta ghall-ebda preskrizzjoni estentiva. Id-dewmien tal-vittma biex jagixxi ma kienx allura jippregudika d-dritt ta' azzjoni. Seta' biss ikun fattur li jinfluwixxi fuq l-apprezzament tal-gravita' tal-allegata vjolazzjoni.

Kull persuna hatja jew le ghandha d-dritt li ma tigix torturata ujekk tigi, kemm jekk tkun hatja u kemm jekk le, kull stqarrija li taghmel bhala rizultat ta' dik it-tortura ghandha tigi skartata, irrispettivament minn jekk hemmx provi ohra dwar htija jew innocenzataghha.

Il-gurisprudenza tal-Qrati lokali anke jekk mhux dejjem konsistenti u linejari, qattma ddubitat illi l-funzjonarju li allegatament ikun responsabbli ghall-ksur tal-jedd fondamentali kellu wkoll jirrispondi personalment ghall-ghemilu anke jekk flimkien mal-Istat u solidalment mieghu.Dan ghax altrimenti jkun inikwu li jigi tenut responsabbli ghal-lezjoni kostituzzjonali l-Istat anonimu u impersonali li seta' jkun biss indirettament responsabbli ghall-akkadut in kwantu kien jimpjega l-ufficjali in kwistjoni waqt li dawn l-istess ufficjali li kienu certament il-persuni direttament involuti fl-akkadut u li kienu identifikati li kkomettew il-vjolazzjoni jigu skolpati minn kull responsabbilita' u addebitu.

Fil-kaz taht ezami non si tratta ta' azzjoni f'livell orizzontali bejn zewg individwi li tappartjeni direttament lill-kamp tad-dritt privat. Ghall-kuntrarju l-azzjoni setghet tibqa titqies bhala li hi wahda vertikali fil-konfront tal-Istat in kwantu l-appellantiqeghdin jigu citati qua funzjonarji tieghu ghal ghemil kommess minnhom fl-ezercizzju tal-funzjonijiet taghhom.

Una volta jigi accettat illi l-azzjoni dwar il-jeddijiet fondamentali kienet proprjament wahda tad-dritt pubbliku u konsegwentement il-legittimu kontradittur kellu fl-ewwel lok ikun l-Istat, hi konsegwenzjali l-assjoma illi l-provvedimenti kostituzzjonali u konvenzjonali li jipprotegu l-jeddijiet fondamentali tal-individwu kienu diretti qabel xejn biex jipprovdu ridress kontraagressjoni da parti tal-Istat u mhux da parti ta' individwi privati. Anke hawn pero' dan il-principju kellu jigi mkejjel mal-principju l-iehor li l-Istat kellu mbaghad jipprovdi kopertura shiha lill-individwu kontra l-agir ta' individwu iehor ghal agir li kien jigi kwatifikat bhala lezjoni tal-jedd fondamentali skond il-Kostituzzjoni u skond il-Konvenzjoni. Dan ifisser li fejn tali kopertura tigi nieqsa, kemm l-Istat kif ukoll l-individwu privat iehor kellhom ikunu tenuti jirrispondu ghall-lezjoni tal-jedd fondamentali - multo magis jekk dan kien ufficcjal pubbliku - dan ghaliex fil-verita', l-Kostituzzjoni mkien ma tezigi illi d-dritt ta' azzjoni kellu jkun dirett biss lejn l-Istat. Il-Kostituzzjoni tenuncja biss il-jeddijiet fondamentali bil-limitazzjonijiet taghhom. Tezigi li l-Qrati kompetenti jaghtu rimedju xieraq kull fejn tirrizulta l-lezjoni u rrispettivament minn min ikun responsabbli ghaliha u taghti access dirett ghall-Qorti lill-vittma tal-lezjoni biex jitlob u jezigir-ridress.

Una volta li tigi stabilita l-vjolazzjoni tad-Drittijiet Fondamentali, l-Qorti kellha d-dover illi tipprovdi rimedju xieraq u adegwat fit-termini tal-artikolu 46 tal-Kostituzzjoni.Rimedju li f'kaz wara l-iehor f'cirkustanzi analogi, il-Qorti dejjem sabitu fil-kundanna ghall-hlas ta' ammont ta' flus intiza biex tikkumpensa ghad-danni morali u fizici inflitti bhala konsegwenzatal-lezjoni tal-jedd fondamentali li jmorru lil hinn minn kull konsiderazzjoni tal-likwidazzjoni ta'danni veri u proprji fit-termini tal-Kodici Civili.

Ir-rimedju finanzjarju fejn applikabbli fil-kaz ta' lezjoni tal-jeddijiet fondamentali mhux biss ma kellux ikun ekwiparat mad-danni attwali subiti mill-vittma imma kellu jkun jirrifletti l-gravita' tal-lezjoni u tal-oltragg fiziku u morali li jkun gie kawzat lill-persuna tal-individwu. Kellu wkoll jirrispondi ghas-sens ta' disturb socjali li kull vjolazzjoni tal-jeddijiet fondamentali, anke jekk naturalment fi gradi differenti skondil-kaz, kien necessarjament jipprovoka u f'dan is-sens il-kumpens likwidat arbitrio boni viri mill-Qorti kellu wkoll iservi ta' deterrent u piena ghal min jikkometti l-vjolazzjoni u sodisfazzjon gustghall-vittma.

Il-Kostituzzjoni fl-artikolu 46 ma kienet timponi l-ebda limitazzjoni fuq ix-xorta ta' rimedju xieraq u adegwat li l-Qorti setghet takkorda sabiex twettaq jew tizgura t-twettieqta' kull wahda mid-disposizzjonijiet tal-artikolu 33-45 tal-istess Kostituzzjoni. Thalli r-rimedjughal kollox f'idejn id-diskrezzjoni tal-Qorti u thalli l-apprezzament ta' x'kien xieraq u adegwat fis-sens ta' gustizzja u ekwita tal-gudizzju taghha.

L-artikolu 46 jaghti lill-Qorti Kostituzzjonali setgha li taghmel qualsiasi ordni sabiex tipprovdi rimedju ghall-ksur kostituzzjonali. Danajinkludi wkoll is-setgha li tiddikjara li stqarrija ta` htija moghtija b'rizultat ta' tortura u trattament inuman u degradanti, u ghalhekk bi ksur ta' l-artikolu 37 tal-Kostituzzjoni ta' Malta, ma kienux ta' min joqghod fuqhom, u li ma jiswewx.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info