Referenza: 12/2005

Dettalji tas-Sentenza


Data
05/07/2005
Qorti
CIVIL FIRST HALL (CONSTITUTIONAL JURISDICTION)
Ġudikatura
MALLIA TONIO
Partijiet
ELLUL GODFREY vs AVUKAT GENERALI
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Dettalji tal-Appellati


Appellata
Iva

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ARTIKOLU 22 TAL KAP 101 - DRITT TAL-AVUKAT GENERALI - SMIGH XIERAQ
Fil-Qosor
Ir-rikorrent f'din il-kawza kien jinsab akkuzat quddiem l-Onorabbli Qorti Kriminali bi spacc ta' droga. Huwa qajjem ilment dwar l-artikolu 22 tal-Ordinanza Dwar il-Medicini Perikoluzi (Kap. 101 tal-Ligijiet ta' Malta) li fis-subartikolu tnejn (2) taghti diskrezzjoni lill-Avukat Generali iressaq persuna akkuzata b'reat kontra dik l-Ordinanza jew quddiem l-Onorabbli Qorti Kriminali jew quddiem il-Qorti tal-Magistrati (Malta), b'dan li jekk tinsab htija, il-persuna akkuzzata tehel, ghal kull reat,piena stabbilita fil-ligi izda li tvarja skond jekk il-persuna titressaqx quddiem l-Onorabbli QortiKriminali jew quddiem il-Qorti tal-Magistrati (Malta). Ir-rikorrent allega li din id-diskrezzjonimoghtija lill-Avukat Generali tikser id-dritt tal-akkuzat ghal-gudizzju indipendenti u imparzjali (artikolu 6 tal-Konvenzjoni Ewropea), id-dritt tieghu li ma jinghatax piena meta l-fatt minnu maghmulma jkunx jikkostitwixxi reat meta sehh, jew li ma jinghatax piena aktar severa minn dik applikabblifiz-zmien li sehh ir-reat (artikolu 7(1) tal-Konvenzjoni Ewropea), u d-dritt tieghu li ma jkunx soggett ghal-agir diskriminatorju (artikolu 14 tal-Konvenzjoni Ewropea).

Id-diskrezzjoni moghtijabil-ligi lill-Avukat Generali ma twassalx ghan-nuqqas ta' smiegh xieraq. Is-smiegh xieraq jiddependi mill-iter processwali adoperat fil-kuntest ta' persuna akkuzata b'reat, u ma tirreferix ghad-dritt sostantiv li tahtu l-individwu jigi akkuzat. Id-dritt ta' smiegh xieraq li ghandu kull akkuzat mhux pregudikat bil-provvedimenti tal-artikolu 22(2), u ladarba tinhareg akkuza, il-process gudizzjarju hu protett bil-ligijiet li jiggarantixxu smiegh xieraq ghall-akkuzat.

Ikun hemm deskriminazzjoni meta l-kazijiet ugwali jew persuni f'sitwazzjoni ugwali jigu trattati b'mod differenti u ma jkunx hemm bazi oggettiva u ragonevoli ghal tali trattament differenti.

L-Avukat Generali ghandu funzjoni li, f'dan il-kaz, tista' titqies li hi kwazi-gudizzjarja, u ma jistax jezercita l-poteritieghu kapriccjosament imma skond il-gravita' tal-kaz. Dan hu implicitu fil-provvedimenti tal-artikolu 22(2) tal-Kap. 101, u interpretat b'dan il-mod, dak l-artikolu ma jistax jitqies diskriminatorju. Huwa principju ta' dritt amministrattiv, illi kull diskrezzjoni moghtija ma hi qatt assoluta, izda trid dejjem tigi ezercitata ragjonevolment u b'rispett lejn id-drittijiet fundamentali tal-bniedem; il-kuncett ta' "unfettered discretion".

Meta ligi taghti diskrezzjoni, dan m'hemmx ghalfejnjinghad, ghax hu implicitu u inerenti f'kull fakolta' diskrezzjonali moghtija lil xi awtorita' jewufficcjal kompetenti, li dik id-diskrezzjoni m'hemmx ghalfejn jinghad, ghax hu implicitu u inerentif'kull fakolta' diskrezzjonali moghtija lil xi awtorita' jew ufficcjal kompetenti, li dik id-diskrezzjoni trid tigi ezercitata bil-mod indikat, mod li trid l-ligi u l-ordinament guridiku.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni