Reference: 187/2000/1

Judgement Details


Date
03/09/2001
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA vs GAUCI JOSEPH
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
INGURJA, ANIMUS CONSULENDI - INGURJA, ANIMUS CORRIGENDI - INGURJA, ANIMUS INJURANDI - INGURJA, ANIMUS JOCANDI - INGURJA, IMPUTAZZJONI TA` REAT - INGURJA, KJAREZZA TA`
Summary
Jekk dak li jkun qed jigi allegat fil-konfront tal-kwerelant ikun bizzejjed car ghal persuna ta' intelligenza ordinarja, anke jekk jigi mfisser b'mod indirett, ma jkunx hemm lok ta' l-applikazzjoni tas-subartikolu (2) tal-Artikolu 252 tal-Kodici Kriminali (applikazzjoni tal-pieni stabbiliti ghall-kontravvenzjonijiet).

Ma hemmx dubbju li l-ingurja kontemplata fl-Artikolu 252(1) tal-Kodici Kriminali trid tkun maghmula bil-hsieb specifiku li dak li jkun inaqqas jew itellef il-gieh ta' haddiehor. Hi dottrina pacifika li meta l-kliem (jew atti, kitba, disinji ecc.) ikunu manifestament ingurjuzi, tali intenzjoni specifika hi presunta, u jkun jinkombi fuq l-imputat jew akkuzat li jipprova (imqar fuq bazi ta' probabbilita`) li dawk il-kliem ma qalhomx bil-hsieb li joltraggja, izda b'xi skop iehor rikonoxxut mill-ligi li jinnewtralizza l-animus injuriandi. Hekk, per ezempju, jekk il-kliemin kwistjoni jkunu ntqalu animus corrigendi, jew animus consulendi, jew animus jocandi ma jistax jinghad li hemm ir-reat kontemplat fl-Artikolu 252(2) tal-Kodici Kriminali.

Hu principju sancit mill-gurisprudenza illi jekk persuna, ghal ragunijiet tajba, tkun gustifikata illi tahseb ragjonevolment, u mhux bla motiv gust, illi haddiehor ghamel reat ghad-dannu taghha, u timputalu dan ir-reat, allura b'daqshekk ma hix soggetta ghal proceduri ghall-ingurja.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info