Reference: 141/2004

Judgement Details


Date
23/06/2005
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MALLIA TONIO
Parties
VELLA JOHN ET vs GATT DENNIS ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
KONDOMINJU, INSTALLAZZJONI TA` LIFT
Summary
Din kienet kawza dwar installazzjoni ta' lift f'kondominju. Senjatament jekk l-installazzjoni tal-lift ai termini ta' l-Artikolu 8(5) ta' l-Att dwar il-Kondomiju kienetx ser tohloq jew le "pregudizzjuserju" ghal-comdomini li kienu qed joggezzjonaw ghal-installazzjoni tieghu.

Gie ritenut lil-installazzjoni ta' lift kienet innovazzjoni. F'kull kaz l-innovazzjoni ma tkunx trid tikkomprometti t-tgawdija l-fakolta` ta' godiment tal-haga komuni mill-kondomini kollha, lanqas ma tista' tbiddel id-destinazzjoni ta' l-istess. Madanakollu gie ritenut mill-Qorti ta' Kassazzjoni Taljana li dawkl-innovazzjonijiet li minkejja li jnaqqsu xi ftit it-tgawdija tal-kondomini jirrizultaw f'vantagg akbar ghall-komunita`, huma permissibbli.

Il-pregjudizzju mhux biss, skond il-ligi, irid ikun "serju", izda ma jridx inholoq bil-fatt stess tal-installazioni ta' lift. Fil-principju, lift jista'jigi installat anke minn wiehed mill-condomini, ma jistax jinghad li l-istallazioni ta' lift, per se, johloq pregjudizzju, ghax kieku kienet hekk is-sitwazzjoni, ebda lift ma jkun jista' jigi installat. Il-pregjudizzju, allura, irid ikun lil hin mis-semplici installazioni ta' lift. Wiehed jista'jghid li kull istallazzjoni ta' lift tohloq xi prejudizzju (ez. nuqqas ta' arja u dawl), izda biex jinzamm l-istallazzjoni irid jirrizulta pregjudizzju ta' certa gravita' u li tostakola l-uzu tal-partijiet l-ohra komuni da parti tal-condomini l-ohra.

Il-Qorti qieset li l-istallazioni tal-liftkienet ser tkun pass ferm il-quddiem u gwadan kbir imqabbel mat-telf li kienu ser isofru xi residenti bil-fatt li ma jistghux juzaw it-twieqi tas-shaft b'mod assolut kif setghu qabel.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info